Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií podporuje aktivity vedenia APVV

  . Kategória Uncategorised

Na spoločnom rokovaní zástupcov Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií a Agentúry na podporu výskumu a vývoja dňa 22.8.2017 bola dohodnutá vzájomná súčinnosť pri riešení aktuálnych problémov APVV. Pri rokovaní s novou ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu zástupcovia ZPVVO podporia urýchlené riešenie zabezpečenie finančných prostriedkov na prebiehajúce projekty VV 2016 , vyhlásenie  VV 2017 a najmä na spustenie programov APVV schválených vládou SR v roku 2016.

 V rámci pracovného rokovanie zástupcovia ZPVVO predložili aj súbor systémových opatrení na zvýšenie efektívnosti aplikovaného VaV podporovaného z finančných zdrojov APVV. Zo strany vedenia APVV bola predloženým návrhom vyslovená podpora.

Prezídium ZPVVO preto plne podporuje vyhlásenie vedenia APVV zverejnené na stránke agentúry dňa 8.9.2017. Očakávame, že spoločnou argumentáciou na príslušných inštitúciách /MŠVVaŠ SR, MF SR, UV SR, NR SR/ sa podarí presadiť taký návrh štátneho rozpočtu na rok 2018, ktorý výrazne posunie zabezpečenie dlhodobých aktivít APVV.

 Bratislava, 14.9.2017

Doc.Ing,Jozef Buday,CSc, prezident ZPVVO

Vyhlásenie ZPVVO k výzvam v rámci Operačného programu Výskum a inovácie

  . Kategória Uncategorised

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií sa dištancuje od všetkých nekalých praktík a nesystémových foriem hodnotenie a výberu projektov výskumu a vývoja podporovaných zo zdrojov Operačného programu Výskum a inovácie. Zväz očakáva, že nový minister školstva zabezpečí objektívne nastavenie nových kritérií pre projekty Dlhodobého strategického výskumu, ako aj objektívne prehodnotenie zamerania a reálnosti riešenia projektov Priemyselných výskumno-vývojových centier. Žiadame v plnom rozsahu zabezpečiť základný cieľ OP VaI – efektívne prepojiť dlhodobý strategický výskum s inovačnými zámermi podnikateľského sektora. Vyzývame preto zástupcov univerzít a SAV na konštruktívny dialóg pre ich intenzívnejšie a transparentnejšie zapojenie do nosných výskumných projektov, aj s podporou z eurofondov, tak aby boli účelne využité nielen na udržanie doteraz vybudovanej infraštruktúry rôznych vedeckých a výskumných centier, ale aby tieto boli efektívnejšie využité na zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu v rámci aktivít Industry 4.0 a na podporu priorít v rámci novo špecifikovaných domén stratégie RIS3.

 Bratislava, 18.8.2017

Doc.Ing.Jozef Buday,CSc, prezident ZPVVO

Valné zhromaždenie ZPVVO 2017

  . Kategória Uncategorised

Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií sa uskutočnilo dňa 29.6.2017 v  PRVEJ  ZVÁRAČSKEJ, a.s. Bratislava. Rokovania valného zhromaždenia sa ako hostia zúčastnili,  riaditeľ odboru prierezových priorít Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  p.Ing.Ladislav Šimko, riaditeľ odboru inovácií a aplikovaného výskumu Ministerstva hospodárstva SR p. Mgr. Martin Svoboda, generálny riaditeľ Výskumnej agentúry p. Ing.Rastislav Beliansky, riaditeľ Agentúry na podporu výskumu a vývoja p. Mgr. Pavol Balžanka. 

Na úvod odbornej časti valného zhromaždenia vystúpil prezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií p.Jozef Buday. Analyzoval stav zmien v podnikateľskom prostredí na Slovensku a rozviedol otvorené problémy zlepšovania podnikateľského prostredia pre oblasť výskumu, vývoja a inovácií.

V rámci diskusie vystúpili s príhovormi hostia Valného zhromaždenia – riaditeľ odboru prierezových priorít Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  p.Ing.Ladislav Šimko, riaditeľ odboru inovácií a aplikovaného výskumu Ministerstva hospodárstva SR p. Mgr. Martin Svoboda, generálny riaditeľ Výskumnej agentúry p. Ing.Rastislav Beliansky a riaditeľ Agentúry na podporu výskumu a vývoja p. Mgr. Pavol Balžanka.  Sústredili sa na aktuálne aktivity spojené s vypracovaním Implementačného plánu RIS3 SK, s prípravou Akčného plánu pre implementáciu zámerov stratégie Inteligentného priemyslu SR, so stavom hodnotenia výziev pre DSV a PVVC a financovaním projektov v rámci programov APVV. V rámci diskusie hlavní prezentujúci zodpovedali na otázky delegátov VZ ZPVVO.

Valné zhromaždenie ZPVVO 2016

  . Kategória Uncategorised

 

 

Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií sa uskutočnilo dňa 28.6.2016 v  PRVEJ  ZVÁRAČSKEJ, a.s. Bratislava. Rokovania valného zhromaždenia sa ako hostia zúčastnili štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR p.Mgr. Erik Tomáš, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR p.JUDr. Zuzana Nehajová, člen Prezídia Republikovej únie zamestnávateľov p.PhDr. Ján Oravec,CSc, prezident Asociácie výskumných organizácií ČR p. Ing.Libor Kraus, výkonný riaditeľ Asociácie výskumných organizácií ČR p. Václav Neumajer, riaditeľka Agentúry na podporu výskumu a vývoja p. Ing. Martina Hasayová,PhD, a riaditeľ odboru analýz a stratégie Výskumnej agentúry p. RNDr. Marián Kostolányi.  

 Na úvod odbornej časti valného zhromaždenia vystúpil prezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií p.Jozef Buday. Analyzoval stav inovačnej výkonnosti  Slovenska v rámci krajín EU. Širšie rozviedol priority, ktoré odporúča ZPVVO uplatniť pri rozpracovaní Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020, pre zlepšenie inovačnej výkonnosti Slovenska.

 

V rámci diskusie vystúpili s príhovormi hostia Valného zhromaždenia – štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Erik Tomáš, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR p. Zuzana Nehajová, člen Prezídia Republikovej únie zamestnávateľov p. Ján Oravec, prezident Asociácie výskumných organizácií ČR p.Libor Kraus, riaditeľka Agentúry na podporu výskumu a vývoja p.  Martina Hasayová,, a riaditeľ odboru analýz a stratégie Výskumnej agentúry p. Marián Kostolányi. Sústredili sa na aktuálne aktivity spojené s rozpracovaním Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 v oboasti výskumu, vývoja a inovácií, zameraním Smart Industry Slovakia, poznatky Českej republiky z implementácie schválenej Národnej politiky VVI v ČR na roky 2016 – 2020, zameranie ďalšej činnosti jednotlivých agentúr a systémovú podporu VaV zo strany zamestnávateľských zväzov. V rámci diskusie hlavní prezentujúci zodpovedali na otázky delegátov VZ ZPVVO.

Pracovné stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR

  . Kategória Uncategorised

Dňa 3.mája 2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Petra Plavčana s predstaviteľmi Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií p.Jozefom Budayom, prezidentom ZPVVO a p.Igorom Chovanom, generálnym sekretárom ZPVVO. Na stretnutí diskutovali o schválenom Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 - 2020 a prístupoch MŠVVaŠ SR pri jeho rozpracovaní na podmienky ministerstva. Zástupcovia Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií predložili p.ministrovi Plavčanovi súbor nasledovných odporúčaní pre riešenie otvorených problémov v oblasti výskumu, vývoja a vzdelávania a požiadali o ich zohľadnenie pri implementácii Programového vyhlásenia vlády SR. 

1. Urýchlené dopracovanie a schválenie Akčného plánu implementácie RIS3 SK na roky 2016 - 2017.

2. Vyhlásenie verejnej výzvy v rámci Operačného programu Výskum a inovácie na projekty strategického výskumu, ktoré budú postavené na spolupráci všetkých sektorov vedy a techniky.

3. Ustanovenie samostatnej prierezovej sekcie Vedy a techniky na Ministerstve školstva, vedy a techniky SR.

4. Schválenie systémových nástrojov pre riadenie nových programov APVV a ich spustenie v roku 2016.

5. Presadenia schválenia štátnych programov výskumu a vývoja pre vybrané oblasti hospodárskeho rozvoja SR.

6. Pokračovanie v cielenej podpore programových výskumných tém formou stimulov na podporu výskumu a vývoja.

7. Prehodnotenie podmienok pre pôsobenie pracovníkov z praxe v akademických hodnostiach vo vzdelávacom procese na vysokých školách.

8. Riešenie zálohového financovania pre podnikateľský sektor na projekty podporené z Operačného programu Výskum a inovácie.

9. Presadzovanie zvýšenia podielu nákladov na výskum a vývoj podnikateľov, ako odpočitateľnú položku zo základu dane z príjmu na úroveň 75%.

10. Aktualizácia systému a nastavenia kritérií pre udeľovanie Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu za vedu a techniku.

Predložené odporúčania Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií zohľadní MŠVVaŠ SR, ako systémové nástroje podpory vedy a techniky v období rokov 2016 - 2020.

Valné zhromaždenie ZPVVO 2015

  . Kategória Uncategorised

Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií sa uskutočnilo dňa 25.6.2015 v  PRVEJ  ZVÁRAČSKEJ, a.s. Bratislava. Rokovania valného zhromaždenia sa ako hostia zúčastnili prezident Republikovej únie zamestnávateľov p.RNDr. Miroslav Kiraľvarga, hlavný štátny radca odboru priemyselného rozvoja a investícií MH SR p. Jozef Velebný, riaditeľka Agentúry na podporu výskumu a vývoja p.Bibiána Remiarová,PhD, generálny riaditeľ Agentúry MŠVVaŠ SR pre ŠF EU p.Ing.Róbert Škripko, generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry p. JUDr. Svetlana Gavorová.

 

Pracovný seminár k podpore výskumu, vývoja a inovácií zo zdrojov ŠF

  . Kategória Uncategorised

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií v spolupráci so ZSVTS dňa 9.apríla 2015 zorganizoval v Bratislave pracovný seminár zameraný na "Podporu výskumu, vývoja a inovácií v podnikateľskom sektore zo zdrojov štrukturálnych fondov". Zástupcovia odboru prípravy OP Výskum a inovácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcie podporných programov Ministerstva hospodárstva SR a oddelenia informačnej podpory transféru technológií CVTI SR oboznámili vyše štyridsať zástupcov podnikateľského sektora o stave prípravy a tematickej orientácii prvých výziev OP VaI, ako i o možnostiach informačnej podpory v oblasti priemyselného vlastníctva pre podnikateľský sektor.

Kľúčovým implementačným nástrojom OP VaI sa stala Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR /RIS3 SK/. V rámci OP VaI bude podporená široká škála výskumných aktivít v rámci jedného projektu /od základného výskumu, cez aplikovaný výskum až po samotný vývoj/. Dôraz bude kladený na zvyšovanie účinnosti partnerstva medzi akademickou sférou a priemyslom. V rámci podnikateľského sektora bude umožnená podpora všetkých typov podnikov /malé, stredné, veľké, špecifické klastre/. Dôraz bude sústredený na podporu menšieho počtu veľkých medzisektorových projektov a komplementárne financovanie projektov podporovaných v rámci iných programov EU.

Memorandum o spolupráci medzi ZPVVO a CVTI SR

  . Kategória Uncategorised

Dňa 11.februára 2015 podpísali zástupcovia Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií a Centra vedecko-technických informácií SR pp. hosť.prof.Ing.Peter Fodrek,PhD., Vice-Prezident ZPVVO a prof.RNDr.Ján Turňa,CSc., generálny riaditeľ CVTI SR memorandum o informačnej podpore v oblasti priemyselného vlastníctva. Zúčastnené strany sa dohodli, že budú rozvíjať vzájomné kontakty a väzby a sprostredkovávať členom ZPVVO informačnú podporu o význame duševného vlastníctva, ako i  možnosti ochrany a komercionalizácie priemyselného vlastníctva. Ďalej sa dohodli na podpore funkčných inovačných procesov v členských organizáciách ZPVVO a spoločnom  riešení foriem ochrany priemyselného vlastníctva týchto organizácií. Zúčastnené strany sa budú snažiť u členov ZPVVO zvýšiť povedomie o priemyselnom vlastníctve a podporiť ich vo využívaní služieb, ktoré im v rámci projektu Národné podnikateľské centrum /NCP/ budú poskytnuté bezplatne.

Získané ocenenia

  . Kategória Uncategorised

Získané ocenenia - Awards Obtained

získané ocenenia

Cena za vedu a techniku
(cena ministra školstva SR)

Science and Technology Award
(award of the Slovak Republic Ministry of Education)

Osobnosť vedy a techniky
(The Science and Technology Personality)


 • Ing.Jozef Sáraz, VUSAPL, a.s. Nitra (2002)
 • Ing.Ladislav Komora,CSc., VUP, a.s. Prievidza (2003)
 • Ing.Vladimíra Papajová, VUTCH-Chemitex s.r.o. Žilina (2004)
 • Ing.Štefan Boháček, PhD., VUPC, a.s. Bratislava (2006)
 • prom.chemik Bohumil Kotlárik,CSc., VUKI, a.s. Bratislava (2007)
 • Ing.František Kolenič,PhD., PZ,a.s. Bratislava (2008)
 • Ing.Peter Líška, VUJE,a.s. Trnava (2009)
 • Vedecko-technický tím roka
  (The Scientific-Technological Team of the Year)

  • EVPU, a.s. Nová Dubnica (2003)
  • ZTS VVU Košice, a.s. (2004, 2008)
  • VUJE, a.s. Trnava (2005, 2007)
  • PZ, a.s. Bratislava (2006)
  • MicroStep, s.r.o. Bratislava (2009)
  získané ocenenia

  Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
  (Lifelong Merits in Science and Technology)

  • Ing.Marián Dugovič VUJE, a.s. Trnava (2003)
  • Doc.Ing.Jozef Kuchta,CSc., EVPU, a.s. Nová Dubnica (2004)
  • Ing.Štefan Kačmáry, ZPVVO Bratislava (2005)
  • Ing.Leopold Duchovič, CSc VIPO, a.s. Partizánske (2006)
  • Ing.Milan Králik,CSc., VUTCH-Chemitex s.r.o. (2007)
  • RNDr.Dušan Budzák, VUCHV,a.s. Svit (2007)
  • Ing.Igor Chovan, ZPVVO Bratislava (2008)
  • Doc.Ing.Jozef Buday,CSc., EVPU,a.s. Nová Dubnica (2009)
  získané ocenenia

  Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
  (The Science and Technology Personality Younger Than 35 Years)

  • Ing.Tomáš Kliment, VUJE, a.s. Trnava (2003)
  • Ing.Branislav Hatala, VUJE, a.s. Trnava (2004)
  • Ing.Rastislav Havrila, PhD., EVPU, a.s. Nová Dubnica (2005)
  • Ing.Ján Molitoris, ZTS VVU Košice, a.s. (2006)
  • Ing.Rastislav Kaštier, PhD., EVPU, a.s. Nová Dubnica (2007)
  • Ing.Martin Hraško, EVPU, a.s. Nová Dubnica (2008)
  • Ing.Branislav Zigmund, EVPU, a.s. Nová Dubnica (2009)
  získané ocenenia

  Inovatívny čin roka (cena ministra hospodárstva SR)

  Innovative Act of the Year (award of the Slovak Republic Ministry of Economy)

  Výrobková inovácia (Product innovation)

  • 2009 – VUKI, a.s. Bratislava, za silové a signálne bezhalogénové káble LOCA

  Technologická inovácia (Technological innovation)

  • 2007 – PZ, a.s. Bratislava, za technológiu zvárania výmenníkov tepla elektrónovým lúčom

  Inovácia služieb (Innovation of services)

  • 2007 – VUZ-PI, Bratislava, za databázový systém „Welder Passport Manager“
  • 2008 – VUJE, a.s., Trnava, za simulátor pre výcvik operátorov elektrárne EVO
  • 2009 – SLCP Consulting, s.r.o., Žilina, za simulačnú hru MILK RUN

  Medzinárodná kooperácia (International Cooperation)

  • 2009 – VUJE, a.s., Trnava, za projekt dlhodobej bezpečnej prevádzky JE Pakš

  Národná cena za kvalitu

  National price for quality

  • 2002 – Slovnaft VURUP, a.s., Bratislava
  • 2006 – SUTN, Bratislava
  • 2007 – SLM, n.o., Banská Bystrica

Galéria prezidentov

  . Kategória Uncategorised

Galéria prezidentov

Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií

THE GALLERY OF PRESIDENTS
Association of Research and Development Industrial Organizations

Ing. Ján Korec, CSc. Doc. Ing. Jozef Buday, CSc.
Ing. Ján Korec, CSc.
2000 – 2001
Doc. Ing. Jozef Buday, CSc.
2001 – doteraz

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu