Zameranie činnosti ZPVVO 2010-2011

  . Kategória Uncategorised

Zameranie činnosti ZPVVO na obdobie 2010-2011

Činnosť Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, v súlade s dlhodobým poslaním zväzu, bude rozvíjať úlohy, ktoré pre podnikateľskú a decíznu sféru vymedzili nasledovné koncepčné materiály v oblasti reforiem hospodárskeho rastu a aktuálnej orientácie výskumu, vývoja a inovačného rozvoja na Slovensku. Sú to:

  • Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007-2013,schválený vládou SR uznesením č.6/2006 (gestor: minister výstavby a regionálneho rozvoja)
  • Inovačná stratégia SR na roky 2007 až 2013, schválená vládou SR uznesením č.265/2007 (gestor: minister hospodárstva a minister školstva)
  • Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, schválený vládou SR uznesením č.766/2007 (gestor: minister školstva SR)

Pozornosť ZPVVO sa zameria najmä na naplnenie opatrení prijatých vládou SR pre obdobie rokov 2010-2011 v rámci rozpracovania:
  • Programového vyhlásenia vlády Srna obdobie rokov 2010-2014,schválené uznesením vlády SR č.505/2010 (gestor: vláda SR)

V jednotlivých oblastiach sa činnosť zväzu v rokoch 2010-2011 zameria na:

I. Systémová a legislatívna podpora výskumu a vývoja

a.) Aktívne sa podieľať na príprave a schvaľovaní novelizácie zákona č.172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Zmenu zákona č.172/2005 Z.z. pojať ako veľkú novelizáciu zákona, ktorá bude komplexne riešiť niektoré otvorené problémy v systéme riadenia a financovania výskumu a vývoja na Slovensku.

b.) Spolupracovať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na optimalizácii počtu prioritných smerov výskumu a vývoja. Počet prioritných smerov by nemal presahovať rozsah 3 - 5 smerov s tým, že na ich zdrojovom krytí sa mali parciálne podieľať všetky disponibilné zdroje (štátny rozpočet, OP VaV, APVV a podnikateľská sféra).

c.) Spolupracovať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na prehodnotení siete vytvorených excelentných centier vedy a výskumu z pohľadu ich vecnej účelnosti a prospešnosti. Na základe porovnateľných poznatkov zo zahraničia vybrať pre podmienky Slovenska maximálne 10 centier, ktorých výsledky sa budú v pravidelných intervaloch (3 - 5 rokov) hodnotiť a na ich základe potvrdzovať podpora ďalšej existencie centra.

d.) Aktívne sa podieľať na zlepšovaní modelu financovania výskumu a vývoja v SR. Podporiť zvyšovanie podielu účelového financovania výskumu voči inštitucionálnemu, ktorý bude predmetom verejnej súťaže pre všetky sektory VaT. Cieľovo sa priblížiť k prerozdeľovaniu zdrojov štátneho rozpočtu na účelové a inštitucionálne financovanie v pomere 70:30%.

e.) Aktívne participovať na formulovaní obsahovej štruktúry materiálu "Koncepcia zamerania a podpory výskumu a vývoja na roky 2011-2015 v rezorte MHaV SR"

f.) Aktívne sa podieľať na činnosti monitorovacích výborov operačných programov "Konkurencieschopnosť a hospodársky rast" (gestor MHaV SR), "Výskum a vývoj" (gestor MŠVVŠ SR) a presadzovať oprávnené požiadavky členov ZPVVO.

g.) V rámci činnosti orgánov, rád a komisií, zriadených v rámci Agentúry na podporu výskumu a vývoja podľa zákona NR SR č.172/2005 o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a v rámci činnosti Rady vlády pre vedu a techniku, presadzovať adekvátnu podporu priemyselnému výskumu a vývoju, zníženie administratívnej náročnosti a racionalizáciu procesov posudzovania, vyhodnocovania a kontroly výskumných a vývojových úloh a každoročné rozpočtové prerozdelenie finančných prostriedkov APVV na zdroje pre aplikovaný výskum a zdroje pre základný výskum v pomere 50:50%

h.) Zabezpečovať účasť zástupcov ZPVVO a podnikateľskej sféry v hodnotiteľskej komisii v zmysle ods.3, § 26a zákona NR SR č.233/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.172/2005 o organizácii štátnej podpory VaV (2/3 podiel zástupcov aplikovaného výskumu a podnikateľskej sféry v komisii).

i.) Uplatňovať nomináciu zástupcu ZPVVO (prezidenta) za člena Rady vlády SR pre vedu a techniku v rámci nového volebného obdobia pre členov rady za súkromný sektor.

j.) Podieľať sa na novelizácii metodických materiálov a výnosov pripravovaných MŠ SR, MH SR, MF SR a APVV pre oblasť vedy a techniky. Koordinovať uplatnenie zásadných pripomienok členov ZPVVO a v oblasti štátnej podpory VaV požadovať akceptovanie Rámca spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (Dokument EK č.2006/C 323/01) a Všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách (Dokument EK č.800/2008/L 214).

II. Spolupráca s jednotlivými sektormi vedy a techniky a orgánmi regionálnej samosprávy

a.) Koordinovať, prostredníctvom Výboru pre vedu, výskum a vzdelávanie pri Zväze priemyslu Slovenska, vytváranie nových neštandardných zoskupení pracovísk SAV, vysokých škôl, aplikovaného výskumu a podnikateľskej sféry pre realizáciu transféru poznatkov vedy a výskumu do praxe.

b.) Prehlbovať spoluprácu s orgánmi regionálnej samosprávy (VUC) s cieľom dohodnúť účasť pracovísk ZPVVO na realizácii zámerov regionálnych inovačných stratégií. V nádväznosti na vyhlásené výzvy na čerpanie zdrojov štrukturálnych fondov koordinovať prípravu spoločných inovačných projektov pre zvýšenie konkurenčnej schopnosti regiónov.

c.) Podieľať na príprave a priebehu odborných workshopov orientovaných na objektívny dialóg medzi zamestnávateľmi a jednotlivými sektormi vedy a techniky o rozvojových potrebách priemyslu a možnostiach podpory riešenia týchto problémov v rámci pripravovaných stimulov pre výskum a vývoj.

III. Využívanie MVTS a štrukturálnych fondov EU na podporu VaV

a.) V spolupráci s MŠVVŠ SR a sieťou národných koordinátorov (NCP) zintenzívniť informovanosť členskej základne ZPVVO o problematike 7.Rámcového programu, najmä o vyhlasovaných výzvach na podávanie výskumných projektov a zverejňovaných ponukách výskumných pracovísk z členských krajín EU na vytváranie rešiteľsko-realizačných konzorcií.

b.) V spolupráci s MHaV SR zintenzívniť informovanosť členskej základne ZPVVO o problematike rámcového programu Konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), najmä o vyhlasovaných výzvach na podávanie inovačných projektov a zverejňovaných ponukách výskumných pracovísk z členských krajín EU na vytváranie rešiteľsko-realizačných konzorcií.

c.) Presadzovať spružnenie systém podpory aplikovaného VaV zo zdrojov štrukturálnych fondov. Požadovať zavedenie zálohového financovania riešenia projektov výskumu pre podnikateľský sektor, ako je to umožnené pracoviskám verejného a vysokoškolského sektoru. Refundačné financovanie uplatňovať len na nákup prístrojov a zariadení súvisiacich s riešením projektu. Umožniť obnovu infraštruktúry výskumu a vývoja aj pre výskumné organizácie podnikateľského sektoru VaT.

d.) V spolupráci s BIC Bratislava participovať na budovaní informačného portálu EEN (Enterprise Europe Network), ako zdroja informácií o podnikaní v Európskej únii a podporných nástrojoch jeho rozvoja (inovácie,výskum).

IV. Informačná, popularizačná a organizačná činnosť

a.) Pokračovať v informačnej činnosti o legislatívnom procese, programových smeroch, metodických smerniciach a ďalších aktivitách z oblasti vedy a techniky, ako i z nadväzných oblastí, dôležitých pre členov ZPVVO.

b.) Pokračovať v riešení projektu "Návrh systému prípravy, zhromažďovania a propagácie o výsledkoch výskumu a vývoja v hospodárskej tlači" s finančnou podporou zdrojov CVTI SR.

c.) Podieľať sa na organizácii akcií "Týždňa vedy na Slovensku" a podpore ocenenia výskumných pracovníkov v rámci súťaže o Cenu ministra školstva za vedu a techniku.

d.) Podieľať sa na organizácii súťaže "Inovatívny čin roka" a prezentácii výsledkov priemyselného výskumu a vývoja v rámci odborných výstav.

Bratislava, 22.10.2010

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu