Valné zhromaždenie ZPVVO 2015

  . Kategória Uncategorised

Na úvod odbornej časti valného zhromaždenia prezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií p.Jozef Buday analyzoval stav konkurenčnej schopnosti Slovenska a rozviedol systémové opatrenia na zlepšenie inovačného rozvoja SR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V rámci diskusie vystúpili s príhovormi hostia Valného zhromaždenia – generálny riaditeľ ASFEU p.Róbert Škripko, hlavný štátny radca odboru priemyselného rozvoja a investícií MH SR p. Jozef Velebný, prezident Republikovej únie zamestnávateľov p.RNDr. Miroslav Kiraľvarga, generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry p. JUDr. Svetlana Gavorová a riaditeľka Agentúry na podporu výskumu a vývoja p.Bibiána Remiarová,PhD. Sústredili sa na aktuálne problémy spojené s dopracovaním Akčného plánu implementácie RIS3 na roky 2014-2016, zameraním ďalšej činnosti jednotlivých agentúr a systémovou podporou VaV zo strany zamestnávateľských zväzov. Nádväzne hlavní prezentujúci zodpovedali na otázky delegátov VZ ZPVVO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V pracovnej časti valného zhromaždenia delegáti schválili správu o činnosti a hospodárení zväzu za minulé obdobie a stanovili zameranie činnosti zväzu na roky 2015-2016

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu