Pracovné stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR

  . Kategória Uncategorised

Dňa 3.mája 2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Petra Plavčana s predstaviteľmi Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií p.Jozefom Budayom, prezidentom ZPVVO a p.Igorom Chovanom, generálnym sekretárom ZPVVO. Na stretnutí diskutovali o schválenom Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 - 2020 a prístupoch MŠVVaŠ SR pri jeho rozpracovaní na podmienky ministerstva. Zástupcovia Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií predložili p.ministrovi Plavčanovi súbor nasledovných odporúčaní pre riešenie otvorených problémov v oblasti výskumu, vývoja a vzdelávania a požiadali o ich zohľadnenie pri implementácii Programového vyhlásenia vlády SR. 

1. Urýchlené dopracovanie a schválenie Akčného plánu implementácie RIS3 SK na roky 2016 - 2017.

2. Vyhlásenie verejnej výzvy v rámci Operačného programu Výskum a inovácie na projekty strategického výskumu, ktoré budú postavené na spolupráci všetkých sektorov vedy a techniky.

3. Ustanovenie samostatnej prierezovej sekcie Vedy a techniky na Ministerstve školstva, vedy a techniky SR.

4. Schválenie systémových nástrojov pre riadenie nových programov APVV a ich spustenie v roku 2016.

5. Presadenia schválenia štátnych programov výskumu a vývoja pre vybrané oblasti hospodárskeho rozvoja SR.

6. Pokračovanie v cielenej podpore programových výskumných tém formou stimulov na podporu výskumu a vývoja.

7. Prehodnotenie podmienok pre pôsobenie pracovníkov z praxe v akademických hodnostiach vo vzdelávacom procese na vysokých školách.

8. Riešenie zálohového financovania pre podnikateľský sektor na projekty podporené z Operačného programu Výskum a inovácie.

9. Presadzovanie zvýšenia podielu nákladov na výskum a vývoj podnikateľov, ako odpočitateľnú položku zo základu dane z príjmu na úroveň 75%.

10. Aktualizácia systému a nastavenia kritérií pre udeľovanie Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu za vedu a techniku.

Predložené odporúčania Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií zohľadní MŠVVaŠ SR, ako systémové nástroje podpory vedy a techniky v období rokov 2016 - 2020.

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu