Valné zhromaždenie ZPVVO 2016

  . Kategória Uncategorised

 

 

 Po ukončení odbornej časti valného zhromaždenia sa uskutočnilo konzultatívne stretnutie štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR s prezidentom, vice-prezidentom, predsedom DR a generálnym sekretárom ZPVVO. Spločne posúdili zámery systémovej konsolidácie štátnej vednej a technickej politiky, ktorú pripravuje MŠVVaŠ SR. Konštatovali, že navrhované prístupy umožnia precizovať prierezové postavenie MŠVVaŠ SR pri koordinácii ŠVTP a vytvoria základné východiská pre nadrezortné financovanie výskumu a vývoja , ako objednávku štátu.

 V pracovnej časti valného zhromaždenia delegáti schválili správu o činnosti a hospodárení zväzu za minulé obdobie, zmenu stanov a stanovili zameranie činnosti zväzu na roky 2016-2017.

 

 

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu