Vyhlásenie ZPVVO k výzvam v rámci Operačného programu Výskum a inovácie

  . Kategória Uncategorised

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií sa dištancuje od všetkých nekalých praktík a nesystémových foriem hodnotenie a výberu projektov výskumu a vývoja podporovaných zo zdrojov Operačného programu Výskum a inovácie. Zväz očakáva, že nový minister školstva zabezpečí objektívne nastavenie nových kritérií pre projekty Dlhodobého strategického výskumu, ako aj objektívne prehodnotenie zamerania a reálnosti riešenia projektov Priemyselných výskumno-vývojových centier. Žiadame v plnom rozsahu zabezpečiť základný cieľ OP VaI – efektívne prepojiť dlhodobý strategický výskum s inovačnými zámermi podnikateľského sektora. Vyzývame preto zástupcov univerzít a SAV na konštruktívny dialóg pre ich intenzívnejšie a transparentnejšie zapojenie do nosných výskumných projektov, aj s podporou z eurofondov, tak aby boli účelne využité nielen na udržanie doteraz vybudovanej infraštruktúry rôznych vedeckých a výskumných centier, ale aby tieto boli efektívnejšie využité na zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu v rámci aktivít Industry 4.0 a na podporu priorít v rámci novo špecifikovaných domén stratégie RIS3.

 Bratislava, 18.8.2017

Doc.Ing.Jozef Buday,CSc, prezident ZPVVO

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu