Systémové väzby súčinnosti

  . Kategória Uncategorised

Systémové väzby súčinnosti ZPVVO pri koordinácii výskumu a vývoja v SR

System relations of ZPVVO cooperation
in research and development coordination in Slovakia

systémové väzby

Hlavné aktivity

  . Kategória Uncategorised

Hlavné aktivity

Zastúpenie a členstvo

 • Republiková únia zamestnávateľov
 • Združenie podnikateľov Slovenska
 • Rada vlády pre vedu a techniku
 • Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV)
 • Rady programov APVV
 • Rady štátnych programov výskumu a vývoja
 • Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku
 • Monitorovací výbor Operačného programu výskum a vývoj
 • Monitorovací výbor Operačného programu vzdelávanie
 • Komisia MŠ SR pre schvaľovanie žiadostí o stimuly pre VaV
 • Komisia MŠ SR pre hodnotenie spôsobilosti na vykonávanie VaV
 • Komisia MŠ SR pre popularizáciu VaT
 • Rada Národného programu kvality SR
 • Slovenská akreditačná rada SNAS

Výskumná a študijná činnosť

 • Prognóza rozvoja a využívania vedy a techniky do roku 2015 (panel Priemyselné výrobky a technológie a panel Nové alternatívne zdroje energie), úloha ŠPVaV, odberateľ MŠ SR, 2003-2005
 • Previazanosť VaV v SR s rozvojom priemyselných odvetví a návrh budúcich intervencií zo zdrojov štrukturálnych fondov pre roky 2007 – 2013, odvetvová štúdia, odberateľ MH SR, 2004
 • Úloha vedy a výskumu v Lisabonskej stratégii pre Slovensko, analytická štúdia, odberateľ AZZZ SR, 2005
 • Návrh systému prípravy, zhromažďovania a propagácie informácií o výsledkoch VaV v hospodárskej tlači, úloha APVV, realizátor ZPVVO, 2006 – 2009
 • Dlhodobá vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti (kapitola Rozvoj vedy a výskumu), úloha koordinovaná EU SAV, odberateľ Vláda SR, 2007 – 2009
 • Návrh systému hodnotenia kvality výstupov VaV, odvetvová úloha, odberateľ MŠ SR, 2008
 • Charakteristika systémových opatrení v oblasti stimulov vo výskume a vývoji v podnikateľských organizáciách VaV a dopad na ekonomiku, odvetvová úloha, odberateľ MŠ SR, 2009


english

Main Activities - Representation and membership

 • National Union of Employers
 • Association of Slovak Entrepreneurs
 • Government Council for Science and Technology
 • Board of Directors of the Research and Development Support Agency (RDSA)
 • Councils of the RDSA Programmes
 • Councils of the State Research and Development Programmes
 • Monitoring committee for knowledge based economy
 • Monitoring Committee of the Research and Development Operational Programme
 • Monitoring Committee of the Educational Operational Programme
 • Slovak Republic Ministry of Education Commission for Approval of Applications for Incentives for R&D
 • Slovak Republic Ministry of Education Commission for Evaluation of Eligibility to Carry out R&D
 • Slovak Republic Ministry of Education Commission for Popularization of Science and Technology
 • Council of the National Quality Programme of the Slovak Republic
 • Slovak Accreditation Council SNAS

Scientific and study activity

 • Prognosis of the development and utilization of science and technology up to 2015 (an Industrial Products and Technologies Panel and a New Alternative Energy Resources Panel), the ŠPVaV’s task, buyer – the Slovak Republic Ministry of Education, 2003 – 2005
 • Interconnection of R&D in the Slovak Republic with the development of industries and a proposal of future interventions from the structural funds sources for 2007 – 2013, sectoral structure, buyer – the Slovak Republic Ministry of Economy, 2004
 • The role of the science and research within the Lisbon Strategy for Slovakia, an analytical study, buyer – AZZZ SR, 2005
 • Proposal of a system of preparation, collection and promotion of information on the R&D results in economic press, task of the RDSA, implementer – ZPVVO, 2006 – 2009
 • Long-term vision and strategy of the development of Slovak society (the Development of Science and Research chapter), task coordinated by the EU SAV, buyer – the Slovak government, 2007 – 2009
 • Proposal of a system of evaluation of the quality of the R&D outputs, sectoral task, buyer – the Slovak Republic Ministry of Education, 2008
 • Characteristics of the system measures in the fi eld of incentives in research and development in the R&D business organizations and the impact upon economy, sectoral task, buyer – the Slovak Republic Ministry of Education, 2009


ZPVVO

Výskum, vývoj, inovácie

  . Kategória Uncategorised

Zameranie činnosti ZPVVO 2010-2011

  . Kategória Uncategorised

Zameranie činnosti ZPVVO na obdobie 2010-2011

Činnosť Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, v súlade s dlhodobým poslaním zväzu, bude rozvíjať úlohy, ktoré pre podnikateľskú a decíznu sféru vymedzili nasledovné koncepčné materiály v oblasti reforiem hospodárskeho rastu a aktuálnej orientácie výskumu, vývoja a inovačného rozvoja na Slovensku. Sú to:

 • Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007-2013,schválený vládou SR uznesením č.6/2006 (gestor: minister výstavby a regionálneho rozvoja)
 • Inovačná stratégia SR na roky 2007 až 2013, schválená vládou SR uznesením č.265/2007 (gestor: minister hospodárstva a minister školstva)
 • Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, schválený vládou SR uznesením č.766/2007 (gestor: minister školstva SR)

Pozornosť ZPVVO sa zameria najmä na naplnenie opatrení prijatých vládou SR pre obdobie rokov 2010-2011 v rámci rozpracovania:
 • Programového vyhlásenia vlády Srna obdobie rokov 2010-2014,schválené uznesením vlády SR č.505/2010 (gestor: vláda SR)

V jednotlivých oblastiach sa činnosť zväzu v rokoch 2010-2011 zameria na:

I. Systémová a legislatívna podpora výskumu a vývoja

a.) Aktívne sa podieľať na príprave a schvaľovaní novelizácie zákona č.172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Zmenu zákona č.172/2005 Z.z. pojať ako veľkú novelizáciu zákona, ktorá bude komplexne riešiť niektoré otvorené problémy v systéme riadenia a financovania výskumu a vývoja na Slovensku.

b.) Spolupracovať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na optimalizácii počtu prioritných smerov výskumu a vývoja. Počet prioritných smerov by nemal presahovať rozsah 3 - 5 smerov s tým, že na ich zdrojovom krytí sa mali parciálne podieľať všetky disponibilné zdroje (štátny rozpočet, OP VaV, APVV a podnikateľská sféra).

c.) Spolupracovať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na prehodnotení siete vytvorených excelentných centier vedy a výskumu z pohľadu ich vecnej účelnosti a prospešnosti. Na základe porovnateľných poznatkov zo zahraničia vybrať pre podmienky Slovenska maximálne 10 centier, ktorých výsledky sa budú v pravidelných intervaloch (3 - 5 rokov) hodnotiť a na ich základe potvrdzovať podpora ďalšej existencie centra.

d.) Aktívne sa podieľať na zlepšovaní modelu financovania výskumu a vývoja v SR. Podporiť zvyšovanie podielu účelového financovania výskumu voči inštitucionálnemu, ktorý bude predmetom verejnej súťaže pre všetky sektory VaT. Cieľovo sa priblížiť k prerozdeľovaniu zdrojov štátneho rozpočtu na účelové a inštitucionálne financovanie v pomere 70:30%.

e.) Aktívne participovať na formulovaní obsahovej štruktúry materiálu "Koncepcia zamerania a podpory výskumu a vývoja na roky 2011-2015 v rezorte MHaV SR"

f.) Aktívne sa podieľať na činnosti monitorovacích výborov operačných programov "Konkurencieschopnosť a hospodársky rast" (gestor MHaV SR), "Výskum a vývoj" (gestor MŠVVŠ SR) a presadzovať oprávnené požiadavky členov ZPVVO.

g.) V rámci činnosti orgánov, rád a komisií, zriadených v rámci Agentúry na podporu výskumu a vývoja podľa zákona NR SR č.172/2005 o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a v rámci činnosti Rady vlády pre vedu a techniku, presadzovať adekvátnu podporu priemyselnému výskumu a vývoju, zníženie administratívnej náročnosti a racionalizáciu procesov posudzovania, vyhodnocovania a kontroly výskumných a vývojových úloh a každoročné rozpočtové prerozdelenie finančných prostriedkov APVV na zdroje pre aplikovaný výskum a zdroje pre základný výskum v pomere 50:50%

h.) Zabezpečovať účasť zástupcov ZPVVO a podnikateľskej sféry v hodnotiteľskej komisii v zmysle ods.3, § 26a zákona NR SR č.233/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.172/2005 o organizácii štátnej podpory VaV (2/3 podiel zástupcov aplikovaného výskumu a podnikateľskej sféry v komisii).

i.) Uplatňovať nomináciu zástupcu ZPVVO (prezidenta) za člena Rady vlády SR pre vedu a techniku v rámci nového volebného obdobia pre členov rady za súkromný sektor.

j.) Podieľať sa na novelizácii metodických materiálov a výnosov pripravovaných MŠ SR, MH SR, MF SR a APVV pre oblasť vedy a techniky. Koordinovať uplatnenie zásadných pripomienok členov ZPVVO a v oblasti štátnej podpory VaV požadovať akceptovanie Rámca spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (Dokument EK č.2006/C 323/01) a Všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách (Dokument EK č.800/2008/L 214).

II. Spolupráca s jednotlivými sektormi vedy a techniky a orgánmi regionálnej samosprávy

a.) Koordinovať, prostredníctvom Výboru pre vedu, výskum a vzdelávanie pri Zväze priemyslu Slovenska, vytváranie nových neštandardných zoskupení pracovísk SAV, vysokých škôl, aplikovaného výskumu a podnikateľskej sféry pre realizáciu transféru poznatkov vedy a výskumu do praxe.

b.) Prehlbovať spoluprácu s orgánmi regionálnej samosprávy (VUC) s cieľom dohodnúť účasť pracovísk ZPVVO na realizácii zámerov regionálnych inovačných stratégií. V nádväznosti na vyhlásené výzvy na čerpanie zdrojov štrukturálnych fondov koordinovať prípravu spoločných inovačných projektov pre zvýšenie konkurenčnej schopnosti regiónov.

c.) Podieľať na príprave a priebehu odborných workshopov orientovaných na objektívny dialóg medzi zamestnávateľmi a jednotlivými sektormi vedy a techniky o rozvojových potrebách priemyslu a možnostiach podpory riešenia týchto problémov v rámci pripravovaných stimulov pre výskum a vývoj.

III. Využívanie MVTS a štrukturálnych fondov EU na podporu VaV

a.) V spolupráci s MŠVVŠ SR a sieťou národných koordinátorov (NCP) zintenzívniť informovanosť členskej základne ZPVVO o problematike 7.Rámcového programu, najmä o vyhlasovaných výzvach na podávanie výskumných projektov a zverejňovaných ponukách výskumných pracovísk z členských krajín EU na vytváranie rešiteľsko-realizačných konzorcií.

b.) V spolupráci s MHaV SR zintenzívniť informovanosť členskej základne ZPVVO o problematike rámcového programu Konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), najmä o vyhlasovaných výzvach na podávanie inovačných projektov a zverejňovaných ponukách výskumných pracovísk z členských krajín EU na vytváranie rešiteľsko-realizačných konzorcií.

c.) Presadzovať spružnenie systém podpory aplikovaného VaV zo zdrojov štrukturálnych fondov. Požadovať zavedenie zálohového financovania riešenia projektov výskumu pre podnikateľský sektor, ako je to umožnené pracoviskám verejného a vysokoškolského sektoru. Refundačné financovanie uplatňovať len na nákup prístrojov a zariadení súvisiacich s riešením projektu. Umožniť obnovu infraštruktúry výskumu a vývoja aj pre výskumné organizácie podnikateľského sektoru VaT.

d.) V spolupráci s BIC Bratislava participovať na budovaní informačného portálu EEN (Enterprise Europe Network), ako zdroja informácií o podnikaní v Európskej únii a podporných nástrojoch jeho rozvoja (inovácie,výskum).

IV. Informačná, popularizačná a organizačná činnosť

a.) Pokračovať v informačnej činnosti o legislatívnom procese, programových smeroch, metodických smerniciach a ďalších aktivitách z oblasti vedy a techniky, ako i z nadväzných oblastí, dôležitých pre členov ZPVVO.

b.) Pokračovať v riešení projektu "Návrh systému prípravy, zhromažďovania a propagácie o výsledkoch výskumu a vývoja v hospodárskej tlači" s finančnou podporou zdrojov CVTI SR.

c.) Podieľať sa na organizácii akcií "Týždňa vedy na Slovensku" a podpore ocenenia výskumných pracovníkov v rámci súťaže o Cenu ministra školstva za vedu a techniku.

d.) Podieľať sa na organizácii súťaže "Inovatívny čin roka" a prezentácii výsledkov priemyselného výskumu a vývoja v rámci odborných výstav.

Bratislava, 22.10.2010

Zloženie orgánov ZPVVO

  . Kategória Uncategorised

Zloženie orgánov ZPVVO

Prezídium ZPVVO

doc. Ing. Jozef Buday, CSc., prezident

hosť.prof. Ing. Peter Fodrek, PhD., viceprezident

        Ing.Peter Líška ,člen                        

       Ing.Štefan Boháček,PhD ,člen                  

       Ing.Jozef Šesták,CSc ,člen                        

       Ing.Jaromír Jezný,PhD ,člen                      

       Ing.Alexander Varga,PhD ,člen

       Ing.Martin Kele ,člen

       Ing.Jozef Tóth ,člen

 

Dozorná rada

       doc.Ing. Jaromír Markovič, PhD., predseda

        Ing. Peter Duchovič, člen
        Ing. Martin Budzák, člen

Sekretariát

        Dr.h.c.,doc.Ing.Juraj Wagner,PhD, generálny sekretár

Stanovy

  . Kategória Uncategorised

Stanovy
Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií

Tieto stanovy sú základným dokumentom, ktorý vymedzuje pôsobnosť, charakter, úlohy a ciele organizácie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií - ďalej Zväzu.

§ 1 - Pôsobnosť Zväzu

Zväz je dobrovoľná nezisková záujmová organizácia v zmysle zákona 83/1990 Zb. Je nezávislou organizáciou, združujúcou výskumné organizácie v SR, ktorých predmetom činnosti je výskum, vývoj, vzdelávanie, certifikácia a s tým priamo súvisiace činnosti ako je projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení. Zväz združuje tak právnické ako aj fyzické osoby z vymenovaných oblastí činnosti.

§ 2

Zväz je právnickou osobou v súlade s citovaným zákonom.

§ 3

Zväz má sídlo v Trnave, Okružná 5, 918 64 Trnava.

§ 4 - Poslanie a ciele Zväzu

Zväz má za úlohu predovšetkým:

- obhajovať záujmy svojich členov pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy a ostatnými orgánmi a organizáciami, týkajúcimi sa prípravy strategických, koncepčných a rozvojových zámerov VaV a otázok financovania,

- zastupovať svojich členov pri prerokovaní výskumno-vývojových programov v rámci technickej a priemyselnej politiky s orgánmi štátnej správy,

- koordinovať činnosť a postup pri príprave strategických, koncepčných a rozvojových zámerov výskumu a vývoja, koordinovať spoluprácu pri príprave a realizácii rozhodujúcich a integrovaných projektov vedy a techniky, podporovať rozvoj technickej normalizácie a jej harmonizácie s EU, koordinovať rozvoj skúšobníctva a presadzovať systémy kvality, napomáhať rozvoju medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce,

- v spolupráci so štátnou správou a koordinačnými miestami rozvíjať nástroje a kontakty podporujúce účasť Zväzu a jeho členov v medzinárodných programoch a organizáciách,

- zjednocovať záujmy a odstraňovať rozpory medzi členmi Zväzu

- informovať členov o závažných poznatkoch vo všetkých oblastiach činnosti,

-zúčastňovať sa tvorby a novelizácie právnych predpisov, súvisiacich s činnosťou členov, presadzovať cez AZZZ a ZPZ rozširovanie priamych a nepriamych nástrojov štátnej podpory priemyselného výskumu a vývoja a napomáhať k zjednoteniu formulácií a cieľov formou vnútrozväzových diskusií a konferencií,

- pôsobiť v záujme členov Zväzu podľa ich rozhodnutí a potrieb.

§ 5 - Vznik a zánik členstva, druhy členstva

1. Členstvo v Zväze sa rozlišuje na riadne, pridružené a čestné.

2. O charaktere členstva a o prijatí pridružených alebo čestných členov rozhoduje Prezídium Zväzu.

3. Riadne členstvo vzniká dňom odsúhlasenia Valným zhromaždením.

4. Pridružené a čestné členstvo vzniká dňom schválenia prihlášky Prezídiom Zväzu. O čom bude žiadateľ bezodkladne upovedomený.

5. Riadnym členom sa môže stať len výskumná organizácia, pôsobiaca v oblasti podľa § 1 na území SR.

6. Pridruženým členom sa môže stať tá organizácia, ktorá nespĺňa podmienky pre riadne členstvo a jej členstvo bude obojstranne ku prospechu.

7. Čestnými členmi sa môžu stať fyzické osoby, ktoré majú v oblasti činnosti členov Zväzu významný podiel na ich technickom rozvoji a podnikateľskej aktivite.

§ 6

1. Zánik členstva vo Zväze nastáva dňom doručenia oznámenia o vystúpení Prezídiu Zväzu

2. Prezídium môže členovi Zväzu, ktorý závažne porušil alebo dlhodobo si neplní členské povinnosti, dočasne pozastaviť výkon členských práv, alebo navrhnúť VZ ukončenie členstva vylúčením zo Zväzu. Za dôvod pre vylúčenie zo Zväzu sa tiež považuje  bezdôvodné nezaplatenie členského príspevku do 3 mesiacov po dátume jeho splatnosti.

3. Členstvo vo Zväze zaniká aj pri zániku člena Zväzu ako právnickej osoby.

4. Pri rozdelení člena Zväzu na viac právnických osôb, alebo pri zlúčení člena Zväzu s inou právnickou osobou-nečlenom Zväzu sa v Prezídiu Zväzu posúdia ďalšia exustencia členstva tohto člena.

5. Členstvo zaniká pri zániku Zväzu.

§ 7

Vysporiadanie členského príspevku sa stanovuje v ročných lehotách. V prípade skončenia členstva zánikom 1., 2. a 3. bodu 6, neprislúcha vrátenie ani alikvotnej časti základného ročného príspevku, V prípade zlúčenia alebo rozčlenenia právnickej osoby - člena Zväzu- finančné usporiadanie členského príspevku určí Prezídium.

§ 8

Vo veciach vzniku a zániku členstva vo Zväze je rozhodnutie Valného zhromaždenia Zväzu konečné.

§ 9 - Práva a povinnosti riadnych členov

Riadni členovia Zväzu majú predovšetkým tieto práva:

1. Právo zúčastňovať sa zasadnutí Valného zhromaždenia Zväzu.

2. Právo voliť a byť volený do orgánov Zväzu, ktoré tieto stanovy určujú.

3. Právo hlasovať o tom, čo je  v kompetencii Zväzu a jeho orgánov.

4. Právo predkladať orgánom Zväzu návrhy, namietky a podnety k činnosti Zväzu.

5. Právo žiadať o ochranu a podporu svojich záujmov Zväzom v rozsahu vymedzenom poslaním Zväzu a jeho kompetenciami.

6. Právo žiadať podporu od Zväzu pri sporoch s orgánmi štátnej mpci a správy, či inými orgánmi, v ekonomickej, právnej a sociálnej oblasti.

7. Právo využívať všetky informácie, pokiaľ nie sú predmetom akéhokoľvek tajomstva, alebo nenesú znaky nekalej konkurencie, vrátane individuálnej pomoci formou konzultácií, poradenstva a ďalších služieb. Činnosti člena Zväzu má byť na prospech oboch strán.

8. Právo využívať, na základe stanovených pravidiel, všetky zariadenia a prostriedky, ktoré má Zväz k dispozícii a všetky výhody, ktoré Zväz poskytuje.

§ 10

Pridružení a čestní členovia Zväzu nemajú práva uvedené v  § 9, odsek 2. a 3.

§ 11

Základnými povinnosťami členov Zväzu sú:

1. Dodržiavať Stanovy Zväzu a Zväzom schválené ďalšie dokumenty.

2. Riadne platiť základný členský príspevok.

3. Bez písomného súhlasu Prezídia Zväzu nezverejňovať a neposkytovať tretím osobám informácie získané prostredníctvom Zväzu, pokiaľ majú dôverný charakter.

4.Zdržovať sa všetkých aktivít, smerujúcich proti činnosti Zväzu.

§ 12 - Orgány Zväzu

Zväz má tieto orgány:

1. Valné zhromaždenie,
2. Prezídium,
3. Dozorná rada,
4. Generálny sekretár a seretariát,
5. Komisie.

§ 13 - Valné zhromaždenie

Vrcholným orgánom Zväzu je Valné zhromaždenie. Riadne Valné zhromaždenie sa koná jedenkrát ročne.

Mimoriadne Valné zhromaždenie musí byť zvolané Prezídiom do dvoch mesiacov po splnení niektorej z troch podmienok:

- na písomnú žiadosť aspoň polovice riadnych členov Zväzu

- na písomnú žiadosť Dozornej rady Zväzu

- z iniciatívy Prezídia

Členovi Zväzu musí byť zaslaná pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia a jeho program najmenej 15 dní pred jeho konaním.

Valné zhromaždenie je oprávnené rokovať a uznášať sa, ak je v stanovenej dobe jeho zasadanie prítomná nadpolovičná väčšina riadných členov Zväzu. Ak táto podmienka nie je splnená, rokovanie sa odloží o jednu hodinu. Potom je Valné zhromaždenie oprávnené rokovať a uznášať sa aj pri nižšej ako nadpolovičnej účasti riednych členov Zväzu (najmenej 1/3). Pri hlasovaní Valného zhromaždenia má každý riadny člen jeden hlas. Uznesenie Valného zhromaždenia je schválené, ak preň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov, okrem rozhodnutí o:

a.) zmene stanov Zväzu

b.) voľbe a odvolaní členov Prezídia (prezidenta, viceprezidenta, členovia), predsedu a členov Dozornej rady

c.) zrušenie Zväzu a z toho vyplývajúcom majetkovom vysporiadaní,

d.) určení dĺžky funkčného obdobia orgánov Zväzu

pri ktorých sa vyžaduje súhlas hlasov troch štvrtín všetkých riadených členov Zväzu.

Rokovací poriadok Valného zhromaždenia schvaľujú riadni členovia na prvom zasadnutí. Zmeny rokovacieho poriadku schvaľuje podľa potreby plénum Valného zhromaždenia, ktoré si volí po otvorení pracovné Predsedníctvo, komisie a zapisovateľa.

Valné zhromaždenie má tieto výlučné právomoci:

1. schvaľovať a meniť znenie stanov Zväzu

2. stanoviť program činnosti Zväzu,

3. voliť a odvolávať členov Prezídia, prezidenta, viceprezidenta, predsedu a členov Dozornej rady

4. prerokovať a schvaľovať správy Prezídia o činnosti a Dozornej rady o hospodárení a kontrolnej činnosti,

5. rozhodovať o odvolaniach vo veciach členstva v Zväze,

6. uznášať sa o zrušení Zväzu a z toho vyplývajúcom majetkovom vysporiadaní,

7. určovať dľžku funkčného obdobia orgánov Zväzu,

8. stanovovať výšku členského príspevku.

§ 14 - Prezídium

Prezídium je výkonným orgánom Zväzu. Riadi Zväz v dobe medzi zasadaniami Valného zhromaždenia. Prezídium je päťčlenné. Valné zhromaždenie volí Prezídium na funkčné obdobie dvoch rokov. Prezídium vykonáva svoju funkciu do doby zvolenia nového Prezídia.

Štatutárnymi zástupcami Zväzu sú prezident a viceprezident. Právne úkony Zväzu pre ktoré je žiadúca písomná forma, podpisuje prezident, v jeho neprítomnosti viceprezident Zväzu.

Rokovania Prezídia sa zúčastňuje aj generálny sekretár s delegovanými právomocami,

Prezídium plní úlohy vyplývajúce zo záverov Valného zhromaždenia, alebo delegované Valným zhromaždením. Prezídium sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

Do právomoci Prezídia patria hlavne:

a.) zvolávať riadne a mimoriadne rokovanie Valného zhromaždenia v súlade s § 13,

b.) rozpracovávať závery Valného zhromaždenia a organizovať ich realizáciu,

c.) schvaľovať členstvo pridružených členov, pozastavovať výkon členských práv a navrhovať VZ ukončenie členstva vo Zväze,

d.) vytvárať odborné komisie, schvaľovať ich vedúcich a členov,

e.) menovať podľa potreby rozhodcovské komisie,

f.) vydávať podľa potreby riadiace akty vyplývajúce zo Stanov.

V prípade odstúpenia členov Prezídia, preberá jeho právomoci do VZ Dozorná rada, ktorá najneskôr do 15 dní zvolá mimoriadne valné zhromaždenie.

§ 15 - Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom Zväzu. Tvorí ju trojčlenná skupina zástupcov riadných členov Zväzu, ktorej predsedu a členov volí Valné Valné zhromaždenie. Pri svojej činnosti sa riadi obecne platnými právnymi predpismi. Najmenej jeden raz ročne vykonáva revíziu hospodárenia Zväzu. Jej kontrolná činnosť sa neobmedzuje len na hospodárenie, ale tiež  na kontrolu plnenia záverov prijatých na Valnom zhromaždení a na Prezídiu. Valné zhromaždenie ju poveruje výkonom kontrolnej činnosti aj vo veciach porušovania záujmov jedného člena druhým. Pri svojej činnosti je oprávnená požadovať vysvetlenia a podklady aj od Prezídia a ostatných orgánov Zväzu. Predseda Dozornej rady sa podľa potreby zúčastňuje rokovania Prezídia s hlasom poradným. Členstvo fyzickej osoby v Dozornej rade vylučuje zároveň členstvo v Prezídiu Zväzu. Dozorná rada predkladá podľa povahy veci závery svojej činnosti príslušným orgánom Zväzu.

§ 16 - Sekretariat a generálny sekretár

Administratívnu činnosť Zväzu zabezpečuje sekretariát. Na jeho čele stojí generálny sekretár, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný Valnému zhromaždeniu, v delegovaných prípadoch prezidentovi Prezídia Zväzu. Generálny sekretár je kooptovaným členom Prezídia s delegovanými právomocami vo vyhradených činnostiach, ktoré určuje Valné zhromaždenie. Má v Prezídiu hlas poradný. Generálny sekretár je zamestnancom Zväzu.

§ 17 - Komisie

Prezídium Zväzu vytvára pre potreby Zväzu odborné komisie pre riešenie technických problémov. Ich úlohou je realizovať ciele a záujmy Zväzu a jeho jednotlivých členov. Komisie majú svojich vedúcich, ktorých schvaľuje Prezídium. Vedúci komisií sa môžu zúčastňovať rokovania Prezídia s hlasom poradným.

Komisie môžu uplatňovať realizáciu výsledkov svojej činnosti, ktorá je svojou povahou v súlade so Stanovami Zväzu len cestou Prezídia alebo Valného zhromaždenia.

K riešeniu jednotlivých sporov medzi členami Zväzu menuje Prezídium rozhodcovské komisie. Komisia má nepárny počet členov (3 alebo 5) a predsedu si zvolí zo svojho stredu. Závery rozhodcovskej komisieschvaľuje Valné zhromaždenie. Rozhodcovská komisia má v sporných prípadoch delegovanú právomoc vyžadovať od členov podklady k posudzovaniu sporu. Títo sú povinní v potrbnom rozsahu objasniť svoje stanovisko, resp.predložiť písomné doklady v spornej veci.

§ 18 - Hospodárenie

Hospodárenie Zväzu sa riadi:

- všeobecne platnými právnymi normami,

- uzneseniami Valného zhromaždenia

- Smernicami Zväzu

§ 19 - Členský príspevok

Každá forma členstva, okrem čestného, je spojená s platením členského príspevku. Výška príspevku je rovnaká pre riadnych i pridružených členov. Výška členského príspevku na príslušný kalendárny rok určuje VZ.

Valné zhromaždenie môže určiť platenie členského príspevku aj pre kratšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Členský príspevok platí člen Zväzu na príslušný bankový účet Zväzu do 15.dňa po termíne úhrady stanovenom Valným zhromaždením Zväzu.

Pri vzniku členstva v priebehu roka člen uhradí členský príspevok podľa pravidiel prijetých na Valnom zhromaždení.

§ 20 - Záverečné ustanovenia

1. Člen, ktorý je právnickou osobou, je zastupovaný svojim štatutárnym zástupcom alebo poverenou osobou, vždy len jednou osobou, na Valnom zhromaždení.
2. Poradný zbor členov VZ namá nijaké hlasovacie práva a zúčastňuje sa len konzultačných rokovaní pri príprave Valného zhromaždenia alebo rozpracovaní jeho záverov. Tieto konzultácie sú vecou dohody členov.
3. Tieto Stanovy môžu byť menené či doplňované len rozhodnutím Valného zhromaždenia.

Tieto Stanovy boli prijaté na rokovaní Valného zhromaždenia konaného v Trnave, dňa 28.3.2000.

 

Dodatok č.1
k Stanovám Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií registrovaným Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-2200/90-563 z 26.4.2000

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií zo dňa 23.4.2004 a 20.5.2005 , boli schválené nasledovné zmeny stanov

takto:

V časti Pôsobnosť zväzu, §3

1.vypúšťa sa
 pôvodný text v znení: Zväz má sídlo v Trnave, Okružná 5, 918 64 Trnava.

2.nahrádza sa
 novým textom v znení: Zväz má sídlo v Bratislave, Geologická l, 821 06 Bratislava


V časti Valné zhromaždenie, v odstavci b.)

1.vypúšťa sa
 pôvodný text v znení: b.) voľbe a odvolaní členov Prezídia (prezidenta, viceprezidenta, členovia), predsedu a členov Dozornej rady

2.nahrádza sa
novým textom v znení: b) voľbe a odvolaní členov prezídia (prezident, viceprezident, členovia) a členov dozornej rady,


V časti Valné zhromaždenie, bod 3, posledný odstavec

1.vypúšťa sa
pôvodný text v znení: 3.voliť a odvolávať členov Prezídia, prezidenta, viceprezidenta, predsedu a členov Dozornej rady

2.nahrádza sa
 novým textom v znení:   3.voliť a odvolávať členov Prezídia a členov Dozornej rady


V časti Prezídium, druhý odstavec

1. vypúšťa sa
pôvodný text v znení:  Štatutárnymi zástupcami Zväzu sú prezident a viceprezident. Právne úkony Zväzu pre ktoré je žiadúca písomná forma, podpisuje prezident, v jeho neprítomnosti viceprezident Zväzu.

2. nahrádza sa
novým textom v znení: Štatutárnymi zástupcami Zväzu sú prezident a viceprezident. Prezidenta a viceprezidenta si zvolí prezídium z členov prezídia na svojom zasadaní najneskôr do 14 dní po voľbe prezídia. Právne úkony Zväzu, pre ktoré je žiadúca písomná forma, podpisuje prezident, v jeho neprítomnosti viceprezident Zväzu


V časti Dozorná rada, druhá veta

1. vypúšťa sa
pôvodný text v znení: Tvorí ju trojčlenná skupina zástupcov riadných členov Zväzu, ktorej predsedu a členov volí Valné Valné zhromaždenie.

2. nahrádza sa
novým textom v znení: Tvorí ju trojčlenná skupina zástupcov riadnych členov zväzu, ktorých volí Valné zhromaždenie a ktorá si spomedzi svojich členov na svojom prvom zasadaní zvolí predsedu.Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom zaregistrovania na Ministerstve vnútra SR..

Dodatok č.2
k Stanovám Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií registrovaným Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-2200/90-563 z 26.4.2000

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií zo dňa 29.5.2008 , boli schválené nasledovné zmeny stanov takto:

V časti Prezídium, prvý odstavec, tretia veta
1.vypúšťa sa
pôvodný text v znení:  Prezídium je päťčlenné.

2.nahrádza sa
novým textom v znení: Prezídium je maximálne sedemčlenné.

V časti Prezídium sa pred posledný odstavec doplňuje nový odstavec

1.dopĺňa sa
nový text v znení: Prezídium svoje rozhodnutie schvaľuje konsenzuálne. V prípade hlasovania sú rozhodnutia Prezídia schválené nadpolovičným počtom hlasov všetkých členov Prezídia. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta zväzu.

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom zaregistrovania na Ministerstva vnútra SR.

História vzniku a činnosti zväzu

  . Kategória Uncategorised

História vzniku a činnosti zväzu

Rok 2000
ustanovujúce zhromaždenie zástupcov organizácií priemyselného výskumu a vývoja v Trnave k založeniu ZPVVO
zápis ZPVVO do registra zamestnávateľských združení na MV SR
vstup ZPVVO do Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Rok 2001
vstup ZPVVO do Združenia priemyselných zväzov Slovenska (v súčasnosti Zväz priemyslu Slovenska)
Rok 2002
zapojenie zástupcov ZPVVO do prípravy a riadenia štátnych programov VaV
Rok 2003
účasť zástupcov ZPVVO v expertnej komisii na novelizácii zákona č.132/2002 Z.z. o vede a technike a zákona č.203/2001 o Agentúre na podporu VaT
Rok 2004
účasť odborníkov ZPVVO na vypracovaní prognostickej štúdie rozvoja VaT do roku 2020 za oblasť priemyselného VaV a obnoviteľných zdrojov energie
Rok 2005
vstup ZPVVO do Republikovej únie zamestnávateľov
vstup ZPVVO do Združenia podnikateľov Slovenska
Rok 2006
účasť zástupcov ZPVVO na vypracovaní Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015
zapojenie ZPVVO do formulovania zamerania sektorových operačných na podporu výskumu, vývoja a inovácií v rámci čerpania ŠF EU
Rok 2007
zapojenia odborníkov ZPVVO do rozpracovania Vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti do roku 2030
Rok 2008
účasť ZPVVO na vypracovaní novely zákona č.172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory VaV
Rok 2009
účasť ZPVVO na vypracovaní zákona č.185/2009 Z.z. o stimuloch pre výskum a vývoj
účasť zástupcov ZPVVO na formulovaní zamerania a koordinácii výziev APVV v rámci programu VMSP
Rok 2010
participácia ZPVVO na vypracovaní priorít ZPS za oblasť výskumu, vývoja a inovácií

english

MAIN MILESTONES of the Origin and Activity

year 2000
a constitutive meeting of organizations of industrial research and development in Trnava in relation to the establishment of the ARDIO
the registration of the ARDIO into the register of employer associations at the Slovak Republic Ministry of Interior
the entry of the ARDIO into the Federation of Employer´s Association of the Slovak Republic
year 2001
the entry of the ARDIO into the Association of Industrial Unions of Slovakia (currently the Slovak Industry Association)
year 2002
the ARDIO representatives’ participation in the preparation and management of the state R&D programmes
year 2003
the ARDIO representatives’ participation in an expert commission focused on the amendment of Act No. 132/2002 Coll. on Science and Technology and Act No. 203/2001 on Agency for the Development of R&D
year 2004
the ARDIO experts’ participation in the preparation of a prognostic study of the development of R&D up to 2020 for the fi eld of industrial R&D and renewable energy resources
year 2005
the entry of the ARDIO into the National Union of Employers
the entry of the ARDIO into the Entrepreneurs Association of Slovakia
year 2006
the ARDIO representatives’ participation in the preparation of a Long-Term Plan of the State Scientifi c and Technical Policy up to 2015
the ARDIO’s participation in the formulation of the focus of sectoral operational programmes for the development of research, development and innovation within the framework of the drawing on the EU Structural Funds
year 2007
the ARDIO experts’ participation into the development of a Vision and Strategy of the Development of Slovak Society up to 2030
year 2008
the ARDIO’s participation in the preparation of amendment of Act No. 172/2005 Coll. on the Organization of the State Support for R&D
year 2009
the ARDIO’s participation in the preparation of Act No. 185/2009 Coll. on the Research and Development Incentives
the ARDIO representatives’ participation in the formulation of the focus and coordination of calls of APVV within the VMSP programme
year 2010
the ARDIO’s participation in the development of priorities of ZPS for the field of research, development and innovation

Poslanie a ciele ZPVVO

  . Kategória Uncategorised

Poslanie a ciele ZPVVO

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií je dobrovoľná nezisková záujmová organizácia v zmysle zákona 83/1990 Zb. Je nezávislou organizáciou, združujúcou výskumné organizácie v SR, ktorých predmetom činnosti je výskum, vývoj, vzdelávanie, certifikácia a s tým priamo súvisiace činnosti ako je projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení.

Poslaním a hlavným cieľom ZPVVO je predovšetkým:

 • obhajovať záujmy svojich členov pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy a ostatnými orgánmi a organizáciami, týkajúcimi sa prípravy strategických, koncepčných a rozvojových zámerov VaV a systému ich financovania,
 • zastupovať svojich členov pri príprave a prerokovaní výskumno-vývojových programov v rámci technickej a priemyselnej politiky s orgánmi štátnej správy,
 • koordinovať činnosť a spoluprácu s jednotlivými sektormi vedy a techniky pri príprave strategických, koncepčných a rozvojových zámerov výskumu a vývoja, koordinovať spoluprácu s príslušnými agentúrami podporujúcimi VaV pri príprave a realizácii rozhodujúcich výskumných programov, podporovať rozvoj technickej normalizácie a jej harmonizácie s EU, koordinovať rozvoj skúšobníctva, metrológie a presadzovať systémy kvality, napomáhať rozvoju medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce,
 • v spolupráci so štátnou správou a koordinačnými miestami rozvíjať nástroje a kontakty podporujúce účasť Zväzu a jeho členov v medzinárodných programoch a organizáciách,
 • zúčastňovať sa tvorby a novelizácie právnych predpisov, súvisiacich s činnosťou členov, presadzovať cez zamestnávateľské zväzy a Zväz priemyslu Slovenska rozširovanie priamych a nepriamych nástrojov štátnej podpory priemyselného výskumu a vývoja a napomáhať k zjednoteniu formulácií a cieľov formou vnútrozväzových diskusií a konferencií.

english

The ARDIO’s Mission and Goals

The Association of Research and Development Industrial Organizations is a voluntary, non-profi t, interest organization under Act No. 83/1990 Coll. It is an independent organization associating research organizations in the Slovak Republic, which are focused on research, development, education, certifi cation and directly related activities, such as design, manufacturing, assembly and operation of facilities.

The ARDIO’s mission and main goal is primarily to:

 • advocate its members’ interests during negotiations with the state administration bodies and other bodies and organizations related to the preparation of strategic, conceptual and development plans of the R&D and the system of fi nancing them,
 • represent its members within the preparation and negotiation of researchdevelopment programmes within the framework of technical and industrial policy with the state administration bodies,
 • coordinate activity and cooperation with individual sectors of science and technology within the preparation of strategic, conceptual and development plans of research and development; to coordinate cooperation with relevant agencies supporting R&D within the preparation and execution of decisive research programmes; to support the development of technical standardization and its harmonization with the EU; to coordinate the development of testing, metrology and to promote the quality systems; to support the development of international scientifi c-technical cooperation,
 • in cooperation with the state administration and coordinating bodies to develop the tools and contacts that support the Association’s and its members’ participation in international programmes and organizations,
 • participate in the preparation and amendment of legislation related to the members’ activity; to promote, through employers’ associations and the Slovak Industry Association, the expansion of direct and indirect tools of stated aid to industrial research and development and to support the unifi cation of formulations and goals in the form of intra-association discussions and conferences.

poslanie a ciele ZPVVO

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu