Podpísanie dohody medzi ZPVVO a ZSVTS

  . Kategória aktuality

Dňa 4. decembra 2014 podpísali prezidenti Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií a Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností pp.doc.Ing.Jozef Buday,CSc a prof.Ing.Dušan Petráš,PhD., EUR.ING dohodu o spolupráci, ktorej cieľom je zintenzívniť spoločné aktivity pri realizovaní úloh vyplývajúcich z náplne činnosti oboch zväzov, najmä v oblasti propagácie výsledkov vedy a techniky a pri podpore vzdelávacích aktivít. Medzi hlavné témy spolupráce sa zakotvila participácia na príprave koncepčných dokumentoch z oblasti vedy, výskumu a inovácií, konzultácie legislatívnych noriem z tejto oblasti, podpora aktivít vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce vo vede a technike a aktívna účasť na zabezpečovaní konferencií, vzdelávacích aktivít a iných spoločensko-prospešných činností ZPVVO a ZSVTS.

Valné zhromaždenie ZPVVO 2014

  . Kategória aktuality

Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií sa uskutočnilo dňa 19.6.2014 v PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a.s. Bratislava. Rokovania valného zhromaždenia sa ako hostia zúčastnili minister školstva, vedy, výskumu a športu SR p.doc.PhDr. Dušan Čaplovič,DrSc, riaditeľ odboru prierezových priorít Úradu vlády SR p. Ing.Ladislav Šimko, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR p.Ing. Róbert Szabó,PhD, riaditeľ odboru priemyslu a inovácií MH SR p.Ing. Martin Hlinka, riaditeľka Agentúry na podporu výskumu a vývoja p.Bibiána Remiarová,PhD, generálny riaditeľ Agentúry MŠVVaŠ SR pre ŠF EU p.RNDr.Marián Kostolányi.

V rámci odbornej časti valného zhromaždenia minister školstva, vedy, výskumu a športu SR p.Dušan Čaplovič, rozviedol postup pác na vypracovaní Stratégie inteligentnej špecializácie Slovenskej republiky a charakterizoval hlavné úlohy Akčného plánu implementácie RIS3 SK na roky 2014-2016.

Valné zhromaždenie ZPVVO 2013

  . Kategória aktuality

 

Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií sa uskutočnilo dňa 4.7.2013 v  PRVEJ  ZVÁRAČSKEJ, a.s. Bratislava. Rokovania valného zhromaždenia sa ako hostia zúčastnili riaditeľ odboru prierezových priorít Úradu vlády SR p. Ing.Ladislav Šimko, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR p.Ing. Róbert Szabó,PhD, riaditeľ odboru priemyslu a inovácií MH SR p.Ing. Martin Hlinka, prezident Republikovej únie zamestnávateľov p.Ing. Marián Jusko,CSc , riaditeľ VVC ŽP p.prof.Ing. Ľudovít Parilák,CSc ako zástupca Klubu 500, podpredseda Technologickej agentúry ČR p. Ing.Miroslav Janeček,CSc, prezident Asociácie výskumných organizácií ČR p. Ing.Libor Kraus a výkonný predseda Asociácie výskumných organizácií ČR p. Ing.Václav Neumajer.

Valné zhromaždenie ZPVVO 2012

  . Kategória aktuality

valné zhromaždenie 2012Dňa 5.6.2012 sa v  PRVEJ  ZVÁRAČSKEJ, a.s. Bratislava uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií. Rokovania valného zhromaždenia sa ako hostia zúčastnil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR p.Štefan Chudoba,PhD, vedúci oddelenia Ministerstva hospodárstva SR p.Ing. Jozef  Velebný, prezident Republikovej únie zamestnávateľov p.Marián Jusko,CSc a prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR p.Rastislav Machunka.

Vysoké štátne vyznamenanie prezidentovi ZPVVO

  . Kategória aktuality

Vysoké štátne vyznamenanie prezidentovi ZPVVO

Pri príležitosti 19. výročia vzniku Slovenskej republiky udelil prezident SR Ivan Gašparovič dňa 3.1.2012 najvyššie štátne vyznamenania. V historickej budove NR SR v Bratislave sa na slávnostnom ceremoniáli zišli predstavitelia Národnej rady SR, vlády SR, ústredných orgánov štátnej správy SR, predsedovia vyšších územných celkov, členovia diplomatického zboru a predstavitelia cirkví. Ocenených bolo 14 osobností z oblasti vedy, výskumu, medecíny, kultúry, športu a spoločenského života.

Valné zhromaždenie ZPVVO 2011

  . Kategória aktuality

Valné zhromaždenie ZPVVO 2011

Dňa 10.6.2011 sa vo VUJE, a.s. Trnava uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií. Rokovania valného zhromaždenia sa ako hostia zúčastnili splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku p. Martin Bruncko a prezident Asociácie výskumných organizácií ČR a podpredseda Technologickej agentúry ČR p. Miroslav Janeček.

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu