Valné zhromaždenie ZPVVO 2013

  . Kategória aktuality

 

Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií sa uskutočnilo dňa 4.7.2013 v  PRVEJ  ZVÁRAČSKEJ, a.s. Bratislava. Rokovania valného zhromaždenia sa ako hostia zúčastnili riaditeľ odboru prierezových priorít Úradu vlády SR p. Ing.Ladislav Šimko, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR p.Ing. Róbert Szabó,PhD, riaditeľ odboru priemyslu a inovácií MH SR p.Ing. Martin Hlinka, prezident Republikovej únie zamestnávateľov p.Ing. Marián Jusko,CSc , riaditeľ VVC ŽP p.prof.Ing. Ľudovít Parilák,CSc ako zástupca Klubu 500, podpredseda Technologickej agentúry ČR p. Ing.Miroslav Janeček,CSc, prezident Asociácie výskumných organizácií ČR p. Ing.Libor Kraus a výkonný predseda Asociácie výskumných organizácií ČR p. Ing.Václav Neumajer.

V rámci odbornej časti valného zhromaždenia riaditeľ odboru prierezových priorít Úradu vlády SR p. Ladislav Šimko, rozviedol postup pác na vypracovaní Stratégie inteligentnej špecializácie Slovenskej republiky a charakterizoval jej tematickú orientáciu.

 

Hlavé zásady podpory výskumu a vývoja v ďalšom období prezentoval generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR p. Róbert Szabó, riaditeľ odboru priemyslu a inovácií MH SR  p. Martin Hlinka charakterizoval hlavné nástroje podpory inovačného rozvoja  uplatňované v rámci SMART stratégie, zástupcovia zamestnávateľských zväzov p.Jusko a p.Parilák vyslovili podporu aktivitám uvedeným v programovom dokumente ZPVVO, skúsenosti s programovými schémami na podporu priemyselného VaV prezentoval podpredseda Technologickej agentúry ČR p.Miroslav Janeček a výkonný predseda Asociácie výskumných organizácií ČR p.Václav Neumajer popísal systém daňových úľav pre VaV uplatňovaný v Českej republike.

 

V pracovnej časti valného zhromaždenia delegáti schválili správu o činnosti a hospodárení zväzu za minulé obdobie a stanovili zameranie činnosti zväzu na roky 2013-2014.

 

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu