Valné zhromaždenie ZPVVO 2014

  . Kategória aktuality

Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií sa uskutočnilo dňa 19.6.2014 v PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a.s. Bratislava. Rokovania valného zhromaždenia sa ako hostia zúčastnili minister školstva, vedy, výskumu a športu SR p.doc.PhDr. Dušan Čaplovič,DrSc, riaditeľ odboru prierezových priorít Úradu vlády SR p. Ing.Ladislav Šimko, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR p.Ing. Róbert Szabó,PhD, riaditeľ odboru priemyslu a inovácií MH SR p.Ing. Martin Hlinka, riaditeľka Agentúry na podporu výskumu a vývoja p.Bibiána Remiarová,PhD, generálny riaditeľ Agentúry MŠVVaŠ SR pre ŠF EU p.RNDr.Marián Kostolányi.

V rámci odbornej časti valného zhromaždenia minister školstva, vedy, výskumu a športu SR p.Dušan Čaplovič, rozviedol postup pác na vypracovaní Stratégie inteligentnej špecializácie Slovenskej republiky a charakterizoval hlavné úlohy Akčného plánu implementácie RIS3 SK na roky 2014-2016.

Riaditeľ odboru priemyslu a inovácií MH SR p. Martin Hlinka charakterizoval budúcnosť výskumu a vývoja z pohľadu MH SR. V rámci všeobecnej diskusie hlavní prezentujúci, ako i ďalší hostia valného zhromaždenia zodpovedali na otázky delegátov VZ ZPVVO.

V pracovnej časti valného zhromaždenia delegáti schválili správu o činnosti a hospodárení zväzu za minulé obdobie, stanovili zameranie činnosti zväzu na roky 2014-2016 a zvolili nové zloženie Prezídia a Dozornej rady ZPVVO na funkčné obdobie rokov 2014-2016.

 

Na prvom zasadaní Prezídia ZPVVO bol za prezidenta ZPVVO zvolený p.doc.Ing. Jozef Buday,CSc a za Vice-prezidenta p. hosť. prof. Ing.Peter Fodrek,PhD.

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu