Podpísanie dohody medzi ZPVVO a ZSVTS

  . Kategória aktuality

Dňa 4. decembra 2014 podpísali prezidenti Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií a Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností pp.doc.Ing.Jozef Buday,CSc a prof.Ing.Dušan Petráš,PhD., EUR.ING dohodu o spolupráci, ktorej cieľom je zintenzívniť spoločné aktivity pri realizovaní úloh vyplývajúcich z náplne činnosti oboch zväzov, najmä v oblasti propagácie výsledkov vedy a techniky a pri podpore vzdelávacích aktivít. Medzi hlavné témy spolupráce sa zakotvila participácia na príprave koncepčných dokumentoch z oblasti vedy, výskumu a inovácií, konzultácie legislatívnych noriem z tejto oblasti, podpora aktivít vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce vo vede a technike a aktívna účasť na zabezpečovaní konferencií, vzdelávacích aktivít a iných spoločensko-prospešných činností ZPVVO a ZSVTS.

 Slávnostného aktu sa zúčastnili členovia Prezídia a Dozornej rady ZPVVO a zástupcovia sekretariátu ZSVTS, ktorí v rámci diskusie posúdili aktuálne otvorené problémy spojené s realizáciou zámerov Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky a s implementáciou Operačného programu Výskum a inovácie na roky 2014-2020.

  Zástupcovia zmluvných strán sa dohodli, že do 31.1.2015 vypracujú tematický plán spolupráce na rok 2015.

 

 

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu