Valné zhromaždenie ZPVVO 2009

Dňa 30.4.2009 sa v EVPU a.s. Nová Dubnica uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií. Rokovania valného zhromaždenia sa ako hostia zúčastnili podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny p.D.Čaplovič, prezident Zväzu priemyslu Slovenska p.J.Uhrík, riaditeľka odboru MŠ SR p.M.Cimbáková, vedúci oddelenia MH SR p.J.Velebný, riaditeľ APVV p.J.Šedivý a riaditeľa odboru SIEA p.P.Duman.

Dňa 30.4.2009 sa v EVPU a.s. Nová Dubnica uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií. Rokovania valného zhromaždenia sa ako hostia zúčastnili podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny p.D.Čaplovič, prezident Zväzu priemyslu Slovenska p.J.Uhrík, riaditeľka odboru MŠ SR p.M.Cimbáková, vedúci oddelenia MH SR p.J.Velebný, riaditeľ APVV p.J.Šedivý a riaditeľa odboru SIEA p.P.Duman.

Valné zhromaždenie ZPVVO 2009

Valné zhromaždenie schválilo správu o činnosti a hospodárení zväzu za minulé obdobie, zameranie činnosti na roky 2009-2010 a uznesenie z Valného zhromaždenia.

Priebeh rokovania Valného zhromaždenia bol nasledovný:

Správu prezídia o činnosti ZPVVO za rok 2008 charakterizoval prezident zväzu p.J.Buday. Vo svojom vystúpení sa sústredil na zhodnotenie ťažiskových aktivít ZPVVO v minulom období a očakávaní pri riešení otvorených problémov v oblasti riadenia a financovania aplikovaného výskumu na Slovensku. Zároveň naznačil, ako uvažuj Prezídium zväzu v ďalšom období postupovať pri presadzovaní podpory priemyselného výskumu a vývoja. Ako hlavné aktivity zväzu v minulom období uviedol:

Valné zhromaždenie ZPVVO 2009

1.) príprava a podpora schvaľovaniu zákona o stimuloch pre VaV

Očakávania ZPVVO:

 • zvýšená podpora zdrojovo náročným projektom VaV
 • transparentný systém hodnotenia a schvaľovania žiadostí o stimuly
 • účasť zástupcov ZPVVO a ZPS v hodnotiacej komisii
 • urýchlené vypracovanie výnosu a metodického postupu pre predkladanie a hodnotenie žiadostí

2.) príprava nového modelu financovania vedy a techniky v SR

Očakávania ZPVVO:

 • podpora maximálne trom prioritám aplikovaného VaV
 • zvýšenia podielu účelového financovania VaV oproti inštitucionálnemu financovaniu
 • zrovnateľné súťažné podmienky pre organizácie všetkých sektorov VaT (režijné náklady, DPH)

3.) rozpracovanie systému hodnotenia spôsobilosti organizácii na vykonávanie činnosti VaV

Očakávania ZPVVO:

 • garantovanie zúženého rozsahu modulov pre priznanie spôsobilosti pre organizácie podnikateľského sektoru VaT
 • urýchlené schválenie výnosu a a vyhlásenie výzvy na podávanie žiadostí
 • vymenovanie hodnotiteľskej komisie so stanoveným podielom zástupcov podnikateľskej sféry (2/3)

4.) zmena v rozdeľovaní zdrojov APVV na ZV a AV

Očakávania ZPVVO:

pomer 50:50%

5.) zmena v štruktúre poskytovaných prostriedkov APVV

Očakávania ZPVVO:

33% podiel pre podnikateľský sektor

6.) vyhlásenie výziev na predkladanie projektov aplikovaného VaV pre podnikateľský sektor VaT v rámci OP VaV

Očakávania ZPVVO:

 • vyhlásenie aspoň jednej výzvy pre podnikateľský sektor v priebehu 1.polroku 2009
 • zohľadnenie odporúčaní ZPVVO pri formulovaní vecného zamerania výzvy
 • vytvorenie systému zálohového financovania (preddavkov) pre schválené projekty

V rámci diskusie vystúpili hostia a členovia ZPVVO s nasledovnými príspevkami:

D. Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť

Na úvod svojho vystúpenia pozdravil rokovanie VZ ZPVVO a ospravedlnil neúčasť ministra školstva SR p. Mikolaja. V ďalšej časti rozviedol niekoľko závažných tém s ktorými sa vláda SR zaoberala s cieľom podporiť aktivity v oblasti výskumu a vývoja aj v náväznosti na zložitosti spojené s pokračujúcou celosvetovou hospodárskou krízou.

Zdôraznil, že vláda v súčasnosti prijíma neštandardné opatrenia s cieľom znížiť negatívne dopady hospodárskej krízy na ekonomiku Slovenska. Zdôraznil, že v tejto situácii je potrebné podporiť také opatrenia, ktoré vytvoria východiská slovenskej konkurenčnej schopnosti po skončení krízy. Pre oblasť výskumu a vývoja je v tomto smere potrebné znížiť počet priorít a zvýšiť úspešnosť slovenských výskumných pracovísk v Rámcových programoch pre výskum a vývoj koordinovaných EK a to najmä cestou spoločných projektov s výskumnými pracoviskami s vyspelých členských krajín EU. Zúženie priorít podporil nielen na centrálnej úrovni, ale aj na rezortnej úrovni. Prierezové záujmy rezortného rozvoja je možné riešiť prostredníctvom horizontálnych programov výskumu a vývoja s aktívnou účasťou pracovísk všetkých sektorov vedy a techniky. Ako závažnú prioritu podporovanú ak EK považuje orientáciu výskumu a vývoja na "zelené technológie".

K problematike využívania zdrojov štrukturálnych fondov EU uviedol úspešnú štatistiku čerpania prostriedkov z obdobia 2004-2006 (97,7%) a pripustil nedostatočnú štartovaciu aktivitu pri príprave, schvaľovaní a uzatváraní zmlúv pre čerpanie prostriedkov pre plánovacie obdobie 2007-2013. Odporučil oprávnené požiadavky a pripomienky ZPVVO uplatňovať pre oblasť podpory VaV zo zdrojov štrukturálnych fondov v rámci spoločného prierezového monitorovacieho výboru pre "Vedomostnú spoločnosť". Ako ústretový krok vlády voči podnikateľskému sektoru pri čerpaní prostriedkov štrukturálnych fondov uviedol rozhodnutie vlády, ktorým sa umožňuje poskytovať zálohové platby na schválené projekty pre všetky formy hospodárenia v termíne od 1.mája 2009.

Na záver poďakoval za pozvanie, vyslovil uznanie členom ZPVVO za dosiahnuté výsledky a zaželal veľa úspechov v činnosti zväzu a jej organizácií do ďalšieho obdobia.

Valné zhromaždenie ZPVVO 2009

Na vystúpenia podpredsedu vlády SR reagovali:

P.Fodrek, viceprezident ZPVVO a gen.riaditeľ PZ a.s. Bratislava

Zdôraznil postavenie ZPVVO a činnosť jej členov v oblasti rozvoja výrobkov a technológií s vysokou pridanou hodnotou. Požiadal podpredsedu vlády o podporu organizácií priemyselného výskumu pri novele zákona o akreditácii.

L.Duchovič, predseda DR ZPVVO

Podporil snahu decíznej sféry o zúženie priorít výskumu a vývoja. Rozviedol predstavy ZPVVO o tomto procese a naznačil tri priority navrhované v oblasti výskumu a vývoja (Nové technológie a materiály, Energetická bezpečnosť, Využitie domácich surovín).

J.Uhrík, prezident Zväzu priemyslu Slovenska

Rozviedol dopad hospodárskej krízy na rast hospodárstva a zabezpečenie ďalšieho rastu konkurenčnejschopnosti cez výsledky výskumu a vývoja. Podporil tento zámer cez vytváranie výrobno-výskmno-vývojových zoskupení. Zdôraznil potrebu pre tento cieľ presadiť novelu zákona o vysokých školách. To je základ pre vytváranie prepojenia vysokých škôl s podnikmi, pre vytváranie veľkých projektov a stanovenie priorít výskumu a vývoja.

D.Daniš, VÚJE, a.s. Trnava

Charakterizoval aktivitu VÚJE, a.s. v rámci Rámcových programov výskumu a vývoja EU. Naznačil problémy pracovísk podnikateľského sektoru VaT pri získavaní zdrojov na spolufinancovanie v rámci týchto programov. Upozornil na oneskorovanie procesu hodnotenia a schvaľovania spôsobilosti organizácii vykonávať výskum a vývoj, keďže takéto osvedčenie je nutné preukázať vo verejných súťažiach od 1.júla t.r.

Š.Boháček, gen.riaditeľ VUPC a.s. Bratislava

Naznačil nové prístupe v členských krajín OECD v tvorbe fondov pre financovanie výskumu a vývoja. Odporúčal využiť tieto prístupy aj v rámci nových foriem nástrojov podpory výskumu a vývoja pripravovaných na Slovensku.

J.Šesták, riaditeľ VUTCH-Chemitex s.r.o. Žilina

Prezentoval pozitívne výsledky programu APVV na podporu výskumu pre malé a stredné podniky. Požiadal o vyňatie rozpočtových prostriedkov na výskumu a vývoj v prípade, že dôjde k ďalšiemu kráteniu prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2009.

M.Gregor, riaditeľ SLCP Žilina

Rozviedol potrebu Slovenska zapojiť do implementácie vedomostnej spoločnosti aj zahraničné firmy etablované na území SR. Odporučil v tomto smere iniciovať stretnutie zástupcov vlády, investorov, vysokých škôl a organizácií VaV s cieľom diskutovať o možnostiach spolupráce najmä v súvislosti s využitím stimulov pre výskum a vývoj.

V rámci ďalšej časti diskusie vystúpili nasledovní hostia:

M.Cimbáková, riaditeľka odboru MŠ SR

Rozviedla postup a formy uplatňovania zákona o stimuloch pre výskum a vývoj. Informovala o postupe spracovania výnosu k procesu schvaľovania žiadosti o spôsobilosti organizácii vykonávať výskum a vývoj.

J.Velebný, vedúci oddelenia MH SR

Informoval o postupe vypisovanie výziev v rámci OP KaHR v roku 2009. Poďakoval členom ZPVVO za účasť na výstave "Veda-Vzdelávanie-Inovácie" v Nitre. Naznačil možnosti budúceho začlenenia výstavy VVI k inej odbornej výstave (Strojárstvo).

P.Duman, riaditeľ odboru SIEA

Charakterizoval úlohy SIEA v oblasti podpory inovačného rozvoja na Slovensku. Informoval o súťaži Inovatívny čin roka a vyzval na účasť v tejto súťaži aj v budúcom ročníku.

J.Šedivý, riaditeľ APVV

Spresnil štatistiku podpory výskumu zo zdrojov APVV v členení na ZV:AV v roku 2008. Uviedol vývoj tohto členenia v rámci rozpisu zdrojov APVV na rok 2009. Zdôraznil nutnosť podpory ZPVVO a ZPS pri udržaní rozpočtových zdrojov APVV na tento rok a udržaní ich objemu pre ďalšie roky.

Zameranie činnosti ZPVVO na rok 2009 a ďalšie obdobie predniesol a odôvodnil p. I. Chovan, generálny sekretár ZPVVO. Zameranie činnosti ZPVVO na ďalšie obdobie zásadne vychádza zo stanov zväzu a určuje hlavné úlohy zväzu vyplývajúce z ťažiskových systémových a vecných zámerov v oblasti vedy a techniky, ktorých riešenie sa očakáva v priebehu rokov 2009 - 2010.

Navrhnuté konkrétne úlohy smerujú do nasledovných štyroch oblastí:

 • oblasť systémovej a legislatívnej podpory VaV
 • oblasť spolupráce priemyselného VaV s ostatnými sektormi a orgánmi VaT a orgánmi regionálnej samosprávy
 • oblasť využívania MVTS a štrukturálnych fondov EÚ na podporu VaV
 • oblasť informačnej, popularizačnej a organizačnej činnosti zväzu

Návrh uznesenia z VZ ZPVVO predniesol za návrhovú komisiu p. J. Markovič. Uznesenie bolo schválené plným počtom prítomných delegátov ZPVVO zúčastňujúcich sa VZ.

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu