Seminár k znižovaniu dopadov hospodárskej krízy pomocou výskumu a vývoja

Pod gesciou Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií a Ministerstva školstva SR sa dňa 26.2.2009 v Pálffyho paláci v Bratislave uskutočnil seminár zameraný na znižovanie dopadov hospodárskej krízy na podnikateľský sektor prostredníctvom výskumu a vývoja. Okrem podpredsedu vlády a ministra školstva SR p. Jána Mikolaja a prezidenta Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií p. Jozefa Budaya sa rokovania zúčastnili aj prezident Zväzu priemyslu Slovenska p.Jozef Uhrík a prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení p. Tomáš Malatinský.

 

Seminár k znižovaniu dopadov hospodárskej krízy pomocou výskumu a vývoja

Predstaviteľov podnikateľskej sféry, zástupcov priemyselných výskumných a vývojových organizácií a vysokých škôl informoval minister školstva SR o obsahu zákona o stimuloch pre výskum a vývoj a novele zákona o vysokých školách. Zároveň ich oboznámil s vecným zameraním a termínoch výziev pre výskumno-vývojové projekty v rámci programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja a v rámci výziev Operačného programu výskum a vývoj.

V rámci širokej diskusie vystúpili s podnetmi a otázkami zástupcovia podnikateľskej sféry, aplikovaného výskumu a vysokých škôl. Minister školstva SR p.Ján Mikolaj v reakcii na zameranie diskusie zdôraznil, že filozofiou a cieľom Ministerstva školstva SR v tomto roku je výraznejšie podporiť aplikovaný výskum a vývoj. Nové rámce a podmienky ponúknu podnikateľom štátnu podporu pre rozvoj výskumu a vývoja. Zameraný je na to aj návrh zákona o stimuloch pre výskum a vývoj, ktorým sa bude v najbližších mesiacoch zaoberať Národná rada. Na podporu aplikovaného výskumu sú orientované aj rozbehnuté programy APVV. Najvyššia čiastka vo výške 4,2 milióna eur je vyčlenená na stimuláciu inovácií v malých a stredných podnikoch prostredníctvom vlastného výskumu a vývoja.

Seminár k znižovaniu dopadov hospodárskej krízy pomocou výskumu a vývoja

Účastníci odborného stretnutia diskutovali aj o podpore aplikovaného výskumu prostredníctvom operačného programu Výskum a vývoj. Už v priebehu marca bude vyhlásená výzva na predkladanie projektov zameraných na prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.

Na záver seminára sa účastníci dohodli, že najbližšie sa minister školstva a predstavitelia podnikateľskej sféry opätovne stretnú o tri mesiace, aby prediskutovali priority a témy ďalších výziev v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja.

Prezentáciu vystúpenia ministra školstva spracovanú v Power Pointe si môžete stiahnuť tu...

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu