pracovné stretnutie

Dňa 2.10.2008 sa v EVPU a.s Nová Dubnica uskutočnilo pracovné stretnutie podpredsedu vlády a ministra školstva SR p.J.Mikolaja s Prezídiom, Dozornou radou a vybranými členmi Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií. Stretnutie sa zúčastnili aj riaditeľ Agentúry na podporu výskumu a vývoja p.J.Šedivý a riaditeľka Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EU p.A.Drgová.

Dňa 2.10.2008 sa v EVPU a.s Nová Dubnica uskutočnilo pracovné stretnutie podpredsedu vlády a ministra školstva SR p.J.Mikolaja s Prezídiom, Dozornou radou a vybranými členmi Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií. Stretnutie sa zúčastnili aj riaditeľ Agentúry na podporu výskumu a vývoja p.J.Šedivý a riaditeľka Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EU p.A.Drgová.

pracovné stretnutie

Predmetom rokovania boli aktuálne problémy výskumu a vývoja sústredené do piatich tematických okruhov:

1.Tematický okruh
Zrovnateľnosť podmienok v rámci verejných súťaží o podporu výskumu a vývoja zo štátnych zdrojov pre všetky sektory vedy a techniky

2.Tematický okruh
Stimuly na podporu výskumu a vývoja

3.Tematický okruh
Stratégia APVV pri podpore aplikovaného výskumu a vývoja

4.Tematický okruh
Participácia podnikateľsky orientovaného výskumu a vývoja na využívaní zdrojov Operačného programu „Výskum a vývoj“

5.Tematický okruh
Koncentrácia kapacít a prostriedkov na významné programy (projekty) výskumu a vývoja

V úvodnom vystúpení podpredseda vlády a minister školstva SR p.J.Mikolaj ozrejmil stratégiu prípravy štátneho rozpočtu na rok 2009 pre oblasť vedy a techniky. Predpokladá sa navýšenie prostriedkov o cca 2,0mld.Sk, pričom sa MŠ SR v súčasnosti sústreďuje na stanovenie princípov ich efektívneho využitia a stratégie vecnej lokalizácie. V ďalšom minister školstva SR rozviedol päť kľúčových grantových schém, ktoré sú základom pre prvé (aj pripravované) výzvy na čerpanie zdrojov zo štrukturálnych fondov EU. V rámci týchto grantových schém sa na október t.r. pripravuje výzva na podávanie projektov aplikovaného výskumu a vývoja. Podmienkou pre prijatie projektov v tejto výzve bude realizácia výsledkov vo forme výrobku, alebo technológie.

pracovné stretnutie

Nespokojnosť vyslovil minister školstva SR s postupom prípravy podpory výskumu a vývoja v regiónoch prostredníctvom Regionálnych inovačných centier. Vzhľadom na doteraz neuzavreté systémové návrhy, ktoré právne subjekty budú príjmateľom prostriedkov zo štrukturálnych fondov pre oblasť podpory VaV v regiónoch, je ohrozené vyhlásenie výzvy pre RIC v tomto roku.

pracovné stretnutie

Ďalej kriticky zhodnotil nízku úspešnosť projektov podaných v rámci všeobecnej výzvy APVV a vyslovil požiadavku na prehodnotenie filozofie vypisovania takejto výzvy pre ďalšie obdobie. Odporúčal pripraviť také programové schémy APVV, ktoré by cielene naplňovali rozvojové potreby a vymedzenými kritériami by zvyšovali úspešnosť prijatia podaných projektov.

Na záver oboznámil prítomných s iniciatívou MŠ SR pri rozpracovaní legislatívneho zámeru zákona o stimuloch pre výskumu a vývoj v podnikateľskej sfére, ktorý v v plnom rozsahu preberá možnosti podpory VaV pre podnikateľskú sféru stanovené Nariadením komisie č.800/2008.

V rámci diskusie sa k jednotlivým tematickým okruhom vyjadrili poverení zástupcovia ZPVVO a na ich názory reagovali odpoveďami minister školstva SR, riaditeľ APVV a riaditeľka APŠF.

pracovné stretnutie

K jednotlivým tematickým okruhom predložil Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií ministrovi školstva SR nasledovné odporúčania:

 • Znižovať inštitucionálne financovanie a zvyšovať objem financií na výskumné projekty
 • Zrušiť limit režijných nákladov na projekty VaV, alebo zvýšiť „Flat Rate“ na min. 60 % /ako to je v 7. RP/
 • Umožniť „Full Cost“ režim vykazovania režijných nákladov, ktorý je základný v 7. RP
 • Presadzovať integrované projekty obsahujúce ZV aj AV s povinným spolufinancovaním vo výške 25 % nákladov na výskum z iných zdrojov
 • Predložiť na rokovanie vlády SR návrh zákona o stimuloch na podporu výskumu a vývoja
 • Riešiť otázku vyčlenenia primeranej sumy prostriedkov štátneho rozpočtu (1 – 2 mld.Sk) na zabezpečenie aktivít spojených s realizáciou zákona o stimuloch na podporu VaV
pracovné stretnutie
 • Pri schvaľovaní rozpočtovej kapitoly MŠ SR pre rok 2009 presadzovať zvýšenie podielu finančných prostriedkov pre APVV na úrovni min. 1,2 mld. Sk (40 mil. €).
 • Zrušiť moratórium na výzvy pre nové programy APVV tak, aby v priebehu 1. štvrťroku 2009 bolo možné vyhlásiť výzvy prioritne na programy V-MSP a SUSSP. Centrá excelencie zabezpečovať cez OP „Výskum a vývoj“.
 • Vytvoriť legislatívne a metodické podmienky v činnosti APVV tak, aby pri vyhlasovaní výziev sa do roku 2010 dosiahol rovnovážny stav podpory základného a aplikovaného výskumu v pomere 50 : 50.
 • V čo najkratšom termíne schváliť schému štátnej pomoci a vypísať príslušné výzvy OP VaV na podávanie projektov zameraných na aplikáciu výsledkov výskumu a vývoja do praxe.
 • Zahrnúť ZPVVO (ako občianske združenie) medzi zriaďovateľské subjekty Regionálnych inovačných centier.
 • Vyhlasiť výzvu na prípravu národohospodársky významných projektov pre vybrané prioritné smery VaV.
 • Vytvoriť podmienky pre opätovné zavedenie integrovaných projektov vedy a techniky.
pracovné stretnutie

Na záver pracovného stretnutia bola prijatá dohoda o uskutočnení ďalšieho pracovného stretnutia v rozpätí jedného mesiaca so zameraním na prípravu ďalších programových schém pre čerpanie prostriedkov štrukturálnych fondov.

Nová Dubnica, 2.10.2008

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu