VUJE, a.s.

VUJE, a.s.

Okružná 5, 918 64 Trnava
www.vuje.sk

VUJE, a. s. zabezpečuje v oblasti jadrovej energetiky inžinierske, projektové a výskumné činnosti v rámci dostavby a rekonštrukcie jadrových elektrární, vrátane predĺženia ich životnosti a realizácie ich vyraďovania, dodávky úložísk rádioaktívnych odpadov a zariadení pre medzisklad vyhoreného paliva, vývoj a dodávky simulátorov pre výcvik operátorov jadrových elektrární a realizácie programov pre začatie prevádzky jadrových elektrární. V oblasti klasickej energetiky ide o vývoj, analýzy, štúdie realizovateľnosti, modernizačné štúdie, rekonštrukcie a výstavbu nových energetických zariadení a štúdie pre ich likvidáciu. V oblasti rozvodu elektrickej energie projektovanie a dodávky elektrických rozvodných liniek, dozorní, simulátorov rozvodní a hodnotenie stavu rozhodujúcich komponentov.

VUJE, a. s. je členom medzinárodných profesionálnych organizácií a asociácií (FORATOM, ENS, HALDEN Reactor Project, NEA OECD, IDN – MAAE, CCE Fishion).

Integrovaný systém manažérstva kvality VUJE, a. s. je certifikovaný spoločnosťou Lloyd´ Register Quality Assurance (LRQA), v súlade s normou EN ISO/IEC 17025:2005 má akreditované kalibračné laboratóriá tlakomerov a teploty, vibračnej diagnostiky, skúšobné laboratóriá jadrových energetických zariadení, chemických režimov, elektromagnetických polí, dozimetrie žiarenia, tepelného starnutia. Spoločnosť je nositeľom certifi kátu Národného bezpečnostného úradu SR.

english

In area of nuclear power industry provides VUJE the engineering, design and research activities within completion and reconstruction of nuclear power plants including extension of their lifetime and their decommissioning, supplies of radioactive waste repositories and equipment for spent fuel interim storage facility, development and supply of simulators for training of nuclear power plant operators and implementation of program for launching the nuclear power plant operation. In area of classic power industry the Company performs development works, analyses, prepares feasibility studies, modernization studies, carries out reconstructions and constructs new power equipment and elaborates the studies for their disposal. In area of electric power distribution VUJE designs and deliveries electric distribution lines, control rooms, simulators of the switchyards and assesses the conditions of critical components.

VUJE is a member of international professional organizations and associations (FORATOM, ENS, HALDEN Reactor Project, NEA OECD, IDN – IAEA, CCE Fission).

Integrated quality management system of VUJE is certifi ed by Lloyd´ Register-Quality Assurance (LRQA) company, furthermore, the calibration laboratories of pressure gauges and thermometers, vibration diagnostics, testing laboratories of nuclear power installations, chemical modes, electromagnetic fi elds, radiation dosimetry and thermal ageing of VUJE are certifi ed in accordance with EN ISO/IEC 17025:2005 standard. The Company owns a certifi cate of National Security Authority of the Slovak Republic.

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu