IPM ENGINEERING, s.r.o.

IPM ENGINEERING, s.r.o.

Sokolská 12, 960 01 Zvolen
www.ipmeng.sk

IPM ENGINEERING, s.r.o. poskytuje vývojové a konštrukčné služby spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú výrobou a vývojom nových výrobkov (cestných a stavebných strojov, poľnohospodárskych strojov a zariadení, oceľových konštrukcií, rôznych prípravkov, liniek, dopravnej a manipulačnej techniky, špeciálnej techniky, pre automobilový, letecký priemysel, jadrovú energetiku...), prostredníctvom najnovších CAD/CAM technológií orientovaných na PRO/ENGINEER technológiu.

Rozsah ponúkaných služieb zahŕňa všetky štádiá vývoja nových výrobkov:
- Návrh výrobku – technický projekt
- 3D konštrukcia a dokumentácia pre výrobu prototypu
- Ostatná technická dokumentácia
- Katalógy náhradných dielov
- Zabezpečenie výroby, spolupráca pri výrobe prototypu
- Spolupráca pri skúškach a schvaľovaní výrobku
- Konštrukčná dokumentácia pre výrobu overovacej série
- Rozkresľovanie/prekresľovanie jestvujúcej dokumentácie
- Pevnostné výpočty (MKP analýzy)
- Odborné poradenstvo

Ďalšou oblasťou našich služieb je tvorba Katalógov náhradných dielov, v papierovej alebo elektronickej podobe s prepojením na linky „html“ (objednávanie cez Internet).
Kvalitu odovzdanej práce zaručujú nielen interné predpisy, ale aj certifikát kvality ISO 9001/2008 a AQAP 2110:2005, ktoré spoločnosť vlastní.

english

The aim of the IPM Engineering, s.r.o. Company is to respond to the request of present-day market and to provide constructional and designing services to the companies that are dealing with the production and development of new products by the newest CAD/CAM technologies oriented to the Pro/ENGINEER technology in Slovakia as well as within the EU.

The range of the offered services includes all stages of development of the new products, from the products design to the delivery of the prototypes:
- Product design – technical project
- Documentation for model production
- Other technical documentations
- Spare parts catalogues
- Production supply, co-operation with the production of the prototype
- Co-operation with the tests and approval of the product
- Documentation for production of the verification set
- Detailing / redrawing of existing documentation
- FEM Analyses
- Expert consultations

Between our offered services belongs creation of the lists of Spare Parts (Spare parts catalogue) in paper or in the electronic form with the connection on “html” links (ordering by Internet).
Our company has been certifi ed with ISO 9001:2008 quality control system and AQAP 2110/Z1:2005 two years ago.

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu