PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 5
www.pzvar.sk

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. je výskumno-vývojová spoločnosť (MSP), realizujúca sa v oblastiach high-tech technológií zvárania, automatizácie technologických postupov, vývoji a dodávkach jednoúčelových zváracích strojov, vysokoproduktívnych zváracích liniek, elektronovolúčových zváracích komplexov, plazmových rezacích centier, vo zváraní laserom a lektrónovým lúčom pre zákazníkov, materiálovej diagnostike, certifikácii osôb vo zváraní a NDT, certifikácii systémov kvality, certifikácii výrobkov, vzdelávaní, vydávaní odbornej literatúry a časopisu ZVÁRAČ.
Strategickým cieľom spoločnosti je zvyšovať svoju konkurencieschopnosť na základe využívania výsledkov vlastného výskumu a vývoja a budovať spoločnosť ako „Centrum výskumu high-tech technológií vo zváraní“.

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. je členom medzinárodných organizácií Európska technologická platforma pre moderné inžinierske materiály a technológie (EuMaT) a Európsky výbor pre zváranie koľajových vozidiel (ECWRV).

Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009.

english

Research and development in the area of high-tech welding technologies, automation of technological procedures, development and delivery of single – purpose welding machines, highly productive welding lines, electron beam welding complexes, plasma cutting centres, services for customers in laser and electron beam welding, material diagnostics, certifi cation of persons in welding and NDT, certification of quality systems, certification of products, training, publication of professional literature and the journal ZVÁRAČ (WELDER).
The strategic aim of company is to increase its competitiveness on the basis of results from own research and development and to build the company as the “HIGH–TECH Welding Research Centre”.

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. is a member of international organizations European Technology Platform for Advanced Engineering Materials and Technologies (Eu-MaT) and European Committee for Welding of Railway Vehicles (ECWRV).

The company is a holder of the quality certificate according to STN EN ISO 9001:2009.

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu