Slovnaft VÚRUP, a.s.

Slovnaft VÚRUP, a.s.

Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50, 820 03 Bratislava 23
www.vurup.sk

Spoločnosť Slovnaft VÚRUP, a.s. sa už viac ako 50 rokov zaoberá výskumom, vývojom a poskytovaním služieb v oblastiach analýz motorových palív, analýz zložiek životného prostredia a merania procesných veličín prenosnou technikou.
V rámci tejto činnosti vykonáva:
- výskum a vývoj technológií spracovania ropy,
- vývoj a skúšky nových alebo inovovaných výrobkov z ropy,
- výskumno-vývojovú činnosť zameranú na využitie obnoviteľných zdrojov energie,
- vývojovú a konzultačnú činnosť v oblasti biotechnológií a environmentálnych technológií zameranú na zneškodňovanie odpadov, ochranu vôd a ovzdušia,
- bezpečnostnú a rizikovú analýzu výrobných prevádzok, analýzu environmentálnych rizík,
- skúšky kvality ropných výrobkov,
- služby pre zdravie, bezpečnosť a životné prostredie,
- výrobu a predaj špecialít.
Spoločnosť je držiteľom certifikátu ISO 9001:2000, má akreditované laboratória podľa STN ISO 17 025. Laboratórium toxikológie a pracovného prostredia Slovnaft VÚRUP, a.s. vykonáva neklinické toxikologické testy v zmysle zásad správnej laboratórnej praxe.

english

Slovnaft VÚRUP, a. s. is active more than 50 years in research, development and provision of services in the areas of motor fuel analysis, analysis of the environmental components and measurement of process variables by portable equipment.
- Research and development of technology of oil processing,
- Development and testing of new or innovative products,
- research and development activities focused on the use of renewable energy sources,
- development and consulting in the field of biotechnology and environmental technologies aimed at waste disposal, protection of water and air,
- Security and risk analysis of production facilities, environmental risk analysis,
- Testing of oil products quality,
- Services for health, safety and environment,
- Production and sale specialties.
The company is a holder of ISO 9001:2000 standard certificate and comprises accredited laboratories complying with STN ISO 17 025. Laboratory of Toxicology and Occupational Environment of Slovnaft VÚRUP, a. s. carries out nonclinical toxicological tests within the meaning of good laboratory practice.

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu