VÝVOJ Martin, a.s.

VÝVOJ Martin, a.s.

Komenského 19, 036 01 Martin
www.vyvoj.sk

VÝVOJ Martin, a.s. ako súčasť skupiny SITNO HOLDING má viac ako 55-ročnú tradíciu a skúsenosti vo výskume a vývoji v rôznych oblastiach strojárstva. Obzvlášť v sektore 3D CAD dizajnu, výroby, testovania a modernizácie rôznych vozidiel (vojenské kolesové a pásové vozidlá, vozidlá určené na údržbu ciest), špeciálnych kontajnerov, unikátnych strojov, zariadení a ich častí. VÝVOJ Martin, a.s. je sídlom celoslovenského CENTRA pre rozvoj strojárstva, ktoré združuje 17 nosných organizácií strojárskeho výskumu a vývoja.

Hlavné oblasti, ktorými sa VÝVOJ Martin, a.s. zaoberá:
- Projekčné a konštrukčné práce 3D CAD
- Výskum, vývoj, dizajn a výroba operačných manipulátorov a prípravkov
- Výskum, vývoj, dizajn a výroba unikátnych zariadení podľa požiadaviek zákazníka
- Výskum, vývoj, dizajn a výroba pohonov priemyselných zariadení
- Výskum, vývoj, dizajn a výroba strojov a zariadení pre letnú a zimnú údržbu ciest a diaľníc
- Výskum, vývoj, dizajn a výroba kontajnerov rôznych typov s priestorovým členením vybavených technológiou pre vojenské a civilné účely
- Výskum, vývoj, dizajn, výroba a modernizácia mobilnej vojenskej techniky
- Inžiniering projektov a žiadostí o poskytnutie grantov zo štrukturálnych fondov
- Technické a technologické konzultácie, pozáručný servis, predaj náhradných dielov, opravy a rekonštrukcie

english

VÝVOJ Martin, a.s. is member of SITNO HOLDING and has 55-years‘ tradition in research and development for various areas of engineering. Especially in 3D CAD design, manufacture, testing and modernization of different types of vehicles (military wheeled and tracked vehicles, vehicles for road maintenance), unique machines and its components. VÝVOJ Martin, a.s. represents the seat of the Slovak CENTRE for development of engineering, which associates 17 bearing companies of engineering research and development.
Main areas which VÝVOJ Martin, a.s. deals with:
- Projection and construction 3D CAD design
- Research, development, design and manufacture of operating manipulators and fixtures
- Research, development, design and manufacture of unique machines according to own client’s requirements
- Research, development, design and manufacture of gear drives for industrial equipment
- Research, development, design and manufacture of machinery and devices for summer and winter road and motorway maintenance
- Research, development, design and manufacture of containers of various kinds with space division and equipped for military or civil purposes.
- Research, development, design, manufacture and modernization of mobile military technique
- Engineering projects and applications for grants from structural funds
- Technical and technological consultations, service and spare parts for defense technology

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu