História vzniku a činnosti zväzu

Rok 2000
ustanovujúce zhromaždenie zástupcov organizácií priemyselného výskumu a vývoja v Trnave k založeniu ZPVVO
zápis ZPVVO do registra zamestnávateľských združení na MV SR
vstup ZPVVO do Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Rok 2001
vstup ZPVVO do Združenia priemyselných zväzov Slovenska (v súčasnosti Zväz priemyslu Slovenska)
Rok 2002
zapojenie zástupcov ZPVVO do prípravy a riadenia štátnych programov VaV
Rok 2003
účasť zástupcov ZPVVO v expertnej komisii na novelizácii zákona č.132/2002 Z.z. o vede a technike a zákona č.203/2001 o Agentúre na podporu VaT
Rok 2004
účasť odborníkov ZPVVO na vypracovaní prognostickej štúdie rozvoja VaT do roku 2020 za oblasť priemyselného VaV a obnoviteľných zdrojov energie
Rok 2005
vstup ZPVVO do Republikovej únie zamestnávateľov
vstup ZPVVO do Združenia podnikateľov Slovenska
Rok 2006
účasť zástupcov ZPVVO na vypracovaní Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015
zapojenie ZPVVO do formulovania zamerania sektorových operačných na podporu výskumu, vývoja a inovácií v rámci čerpania ŠF EU
Rok 2007
zapojenia odborníkov ZPVVO do rozpracovania Vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti do roku 2030
Rok 2008
účasť ZPVVO na vypracovaní novely zákona č.172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory VaV
Rok 2009
účasť ZPVVO na vypracovaní zákona č.185/2009 Z.z. o stimuloch pre výskum a vývoj
účasť zástupcov ZPVVO na formulovaní zamerania a koordinácii výziev APVV v rámci programu VMSP
Rok 2010
participácia ZPVVO na vypracovaní priorít ZPS za oblasť výskumu, vývoja a inovácií

english

MAIN MILESTONES of the Origin and Activity

year 2000
a constitutive meeting of organizations of industrial research and development in Trnava in relation to the establishment of the ARDIO
the registration of the ARDIO into the register of employer associations at the Slovak Republic Ministry of Interior
the entry of the ARDIO into the Federation of Employer´s Association of the Slovak Republic
year 2001
the entry of the ARDIO into the Association of Industrial Unions of Slovakia (currently the Slovak Industry Association)
year 2002
the ARDIO representatives’ participation in the preparation and management of the state R&D programmes
year 2003
the ARDIO representatives’ participation in an expert commission focused on the amendment of Act No. 132/2002 Coll. on Science and Technology and Act No. 203/2001 on Agency for the Development of R&D
year 2004
the ARDIO experts’ participation in the preparation of a prognostic study of the development of R&D up to 2020 for the fi eld of industrial R&D and renewable energy resources
year 2005
the entry of the ARDIO into the National Union of Employers
the entry of the ARDIO into the Entrepreneurs Association of Slovakia
year 2006
the ARDIO representatives’ participation in the preparation of a Long-Term Plan of the State Scientifi c and Technical Policy up to 2015
the ARDIO’s participation in the formulation of the focus of sectoral operational programmes for the development of research, development and innovation within the framework of the drawing on the EU Structural Funds
year 2007
the ARDIO experts’ participation into the development of a Vision and Strategy of the Development of Slovak Society up to 2030
year 2008
the ARDIO’s participation in the preparation of amendment of Act No. 172/2005 Coll. on the Organization of the State Support for R&D
year 2009
the ARDIO’s participation in the preparation of Act No. 185/2009 Coll. on the Research and Development Incentives
the ARDIO representatives’ participation in the formulation of the focus and coordination of calls of APVV within the VMSP programme
year 2010
the ARDIO’s participation in the development of priorities of ZPS for the field of research, development and innovation

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu