Hlavné aktivity

Zastúpenie a členstvo

 • Republiková únia zamestnávateľov
 • Združenie podnikateľov Slovenska
 • Rada vlády pre vedu a techniku
 • Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV)
 • Rady programov APVV
 • Rady štátnych programov výskumu a vývoja
 • Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku
 • Monitorovací výbor Operačného programu výskum a vývoj
 • Monitorovací výbor Operačného programu vzdelávanie
 • Komisia MŠ SR pre schvaľovanie žiadostí o stimuly pre VaV
 • Komisia MŠ SR pre hodnotenie spôsobilosti na vykonávanie VaV
 • Komisia MŠ SR pre popularizáciu VaT
 • Rada Národného programu kvality SR
 • Slovenská akreditačná rada SNAS

Výskumná a študijná činnosť

 • Prognóza rozvoja a využívania vedy a techniky do roku 2015 (panel Priemyselné výrobky a technológie a panel Nové alternatívne zdroje energie), úloha ŠPVaV, odberateľ MŠ SR, 2003-2005
 • Previazanosť VaV v SR s rozvojom priemyselných odvetví a návrh budúcich intervencií zo zdrojov štrukturálnych fondov pre roky 2007 – 2013, odvetvová štúdia, odberateľ MH SR, 2004
 • Úloha vedy a výskumu v Lisabonskej stratégii pre Slovensko, analytická štúdia, odberateľ AZZZ SR, 2005
 • Návrh systému prípravy, zhromažďovania a propagácie informácií o výsledkoch VaV v hospodárskej tlači, úloha APVV, realizátor ZPVVO, 2006 – 2009
 • Dlhodobá vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti (kapitola Rozvoj vedy a výskumu), úloha koordinovaná EU SAV, odberateľ Vláda SR, 2007 – 2009
 • Návrh systému hodnotenia kvality výstupov VaV, odvetvová úloha, odberateľ MŠ SR, 2008
 • Charakteristika systémových opatrení v oblasti stimulov vo výskume a vývoji v podnikateľských organizáciách VaV a dopad na ekonomiku, odvetvová úloha, odberateľ MŠ SR, 2009


english

Main Activities - Representation and membership

 • National Union of Employers
 • Association of Slovak Entrepreneurs
 • Government Council for Science and Technology
 • Board of Directors of the Research and Development Support Agency (RDSA)
 • Councils of the RDSA Programmes
 • Councils of the State Research and Development Programmes
 • Monitoring committee for knowledge based economy
 • Monitoring Committee of the Research and Development Operational Programme
 • Monitoring Committee of the Educational Operational Programme
 • Slovak Republic Ministry of Education Commission for Approval of Applications for Incentives for R&D
 • Slovak Republic Ministry of Education Commission for Evaluation of Eligibility to Carry out R&D
 • Slovak Republic Ministry of Education Commission for Popularization of Science and Technology
 • Council of the National Quality Programme of the Slovak Republic
 • Slovak Accreditation Council SNAS

Scientific and study activity

 • Prognosis of the development and utilization of science and technology up to 2015 (an Industrial Products and Technologies Panel and a New Alternative Energy Resources Panel), the ŠPVaV’s task, buyer – the Slovak Republic Ministry of Education, 2003 – 2005
 • Interconnection of R&D in the Slovak Republic with the development of industries and a proposal of future interventions from the structural funds sources for 2007 – 2013, sectoral structure, buyer – the Slovak Republic Ministry of Economy, 2004
 • The role of the science and research within the Lisbon Strategy for Slovakia, an analytical study, buyer – AZZZ SR, 2005
 • Proposal of a system of preparation, collection and promotion of information on the R&D results in economic press, task of the RDSA, implementer – ZPVVO, 2006 – 2009
 • Long-term vision and strategy of the development of Slovak society (the Development of Science and Research chapter), task coordinated by the EU SAV, buyer – the Slovak government, 2007 – 2009
 • Proposal of a system of evaluation of the quality of the R&D outputs, sectoral task, buyer – the Slovak Republic Ministry of Education, 2008
 • Characteristics of the system measures in the fi eld of incentives in research and development in the R&D business organizations and the impact upon economy, sectoral task, buyer – the Slovak Republic Ministry of Education, 2009


ZPVVO

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu