Zameranie činnosti ZPVVO na obdobie 2016-2017

Činnosť Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, v súlade s dlhodobým poslaním zväzu, bude rozvíjať úlohy, ktoré pre podnikateľskú a decíznu sféru vymedzili resp. stanovia nasledovné koncepčné materiály v oblasti podpory hospodárskeho rastu a dlhodobej  orientácie výskumu, vývoja a inovačného rozvoja na Slovensku. Sú to:

  

  • Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK – gestor MŠVVaŠ SR a MH SR)

 

  • Operačný program Výskum a inovácie na roky 2014-2020 (gestor MŠVVaŠ SR a MH SR)

 Pozornosť ZPVVO sa zameria najmä na naplnenie zámerov prijatých vládou SR pre obdobie rokov 2016-2020 v rámci:

 

  •  Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020 (uznesenie vlády SR č.141/2016)

 

  • Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2016 (uznesenie vlády SR č.161/2016)

 

V jednotlivých oblastiach sa činnosť zväzu v rokoch 2016-2017 zameria na:

I. Systémová a legislatívna podpora výskumu a vývoja

a.) Aktívne sa podieľať na dopracovaní a realizácii Akčného plánu implementácie  stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky /RIS3 SK/ pre roky 2016-2017. Zamerať sa pritom na presadenie postavenie priemyselného výskumu a vývoja v štruktúre priorít aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja, na  zvyšovanie efektívnosti využívania disponibilných zdrojov smerovaných na podporu výskumu a vývoja a zlepšenie účinnosti transféru poznatkov vedy a výskumu do praxe.

 b.) Spolupracovať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na vecnom profilovaní zamerania prioritných smerov aplikovaného výskumu a experimentálneho a vývoja a stanovení tém pre veľké projekty výskumu a vývoja.

 c.)  Spolupracovať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom hospodárstva SR na príprave a opätovnom vyhlásení dopytovo-orientovaných výziev Operačného programu pre výskum a inovácie v priebehu roka 2016.

 d.) Aktívne sa podieľať na zlepšovaní systému financovania výskumu a vývoja v SR. Podporiť zvyšovanie podielu účelového financovania výskumu voči inštitucionálnemu, ktorý bude predmetom verejnej súťaže pre všetky sektory VaT. Cieľovo sa priblížiť k prerozdeľovaniu  zdrojov štátneho rozpočtu na podporu financovania aplikovaného a základného výskumu v pomere 70:30%.

e.) Aktívne participovať na činnosti Výskumnej a Technologickej agentúry a vytváraní predpokladov pre primerané zastúpenie podnikateľského sektoru VaT v orgánoch a radách týchto agentúr.

f.)   Aktívne sa podieľať na príprave metodického manuálu pre uplatnenie ustanovení novely zákona č.595/2003 Z.z.o dani z príjmov, ktorá umožňuje podnikateľskej sfére uplatňovať odpočet výdavkov vynaložených na výskumu a vývoja. V rámci novely zákona č.595/2003 Z.z. presadzovať zvýšenie podielu nákladov na výskum a vývoj podnikateľov, ako odpočítateľnej položky zo základu dane z príjmu na úroveň 75%.

g.) Aktívne sa podieľať na príprave a vyhlásení štátnych programov výskumu a vývoja, formulovaných ako objednávku štátu na riešenie výskumu a vývoja pre vybraté oblasti hospodárskeho rozvoja.

h.) Aktívne sa podieľať na činnosti monitorovacieho výboru Operačného programu Výskum a inovácie (gestor MŠVVaŠ SR a MH SR) a presadzovať oprávnené požiadavky členov ZPVVO.

ch.)Pripraviť a presadzovať personálne návrhy zástupcov ZPVVO v radách nových programov APVV. 

i.) Zabezpečovať účasť zástupcov ZPVVO a podnikateľskej sféry v hodnotiteľskej komisii pre udelenie spôsobilosti vykonávať VaV v zmysle ods.3, § 26a zákona NR SR č.233/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.172/2005 o organizácii štátnej podpory VaV

 j.) Uplatňovať nomináciu zástupcu ZPVVO v rámci odborných pracovných skupín vytvorených Radou vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre zabezpečenie výkonu pôsobnosti rady.

k.) Podieľať sa na novelizácii metodických materiálov a výnosov pripravovaných MŠVVaŠ  SR, MH SR, MF SR a novo zriadenými agentúrami pre oblasť vedy a techniky. Koordinovať uplatnenie zásadných pripomienok členov ZPVVO a v oblasti štátnej podpory VaV požadovať akceptovanie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č.651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom.

 

II. Spolupráca s jednotlivými sektormi vedy a techniky a orgánmi regionálnej samosprávy

a.) Koordinovať, prostredníctvom Výboru pre vedu, výskum a inovácie pri Republikovej únii zamestnávateľov, vytváranie nových neštandardných zoskupení pracovísk SAV, vysokých škôl, aplikovaného výskumu a podnikateľskej sféry pre realizáciu transféru poznatkov vedy a výskumu do praxe formou klastrov.

b.) Prehlbovať spoluprácu s orgánmi regionálnej samosprávy (VUC) s cieľom dohodnúť účasť pracovísk ZPVVO na realizácii zámerov regionálnych inovačných stratégií. V nádväznosti na vyhlásené výzvy na čerpanie zdrojov štrukturálnych fondov koordinovať prípravu spoločných inovačných projektov pre  zvýšenie konkurenčnej schopnosti regiónov.

c.) Podieľať na príprave a priebehu odborných workshopov orientovaných na objektívny dialóg medzi zamestnávateľmi a jednotlivými sektormi vedy a techniky o rozvojových potrebách priemyslu a možnostiach riešenia týchto problémov v rámci uplatňovania podpory   výskumu a vývoja  formou stimulov pre domácich investorov.

 

III. Využívanie MVTS a štrukturálnych fondov EU na podporu VaV

 a.) V spolupráci s MŠVVŠ SR,  sieťou národných koordinátorov (NCP) a Styčnou kanceláriou v Bruseli venovať zvýšenú pozornosť využívaniu nástrojov nového podporného programu EU pre vedu, výskum a inovácie – HORIZONT 2020. Hľadať východiská najmä pre zvýšenie úspešnosti projektov MSP v rámci programu SME Instrument a Fast Track to Inovation.

 b.)  V spolupráci s MŠVVaŠ SR a MH SR presadzovať včasné vypracovanie  metodických príručiek pre vyhlásenie výziev v rámci OP VaI a nastavenie finančných nástrojov tak, aby sa zamedzilo ďalšiemu odďaľovaniu  začatia riešenia projektov VaV a čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov OP VaI.

c.) Presadzovať spružnenie systém podpory aplikovaného VaV a inovačných projektov zo zdrojov štrukturálnych fondov. Požadovať zavedenie zálohového financovania riešenia projektov výskumu pre podnikateľský sektor, ako je to umožnené pracoviskám verejného a vysokoškolského sektoru. Refundačné financovanie uplatňovať len na nákup prístrojov a zariadení súvisiacich s riešením projektu. Umožniť  obnovu infraštruktúry výskumu a vývoja aj pre výskumné organizácie podnikateľského sektoru VaT.

 d.) V spolupráci s BIC Bratislava participovať na budovaní informačného portálu EEN (Enterprise Europe Network), ako zdroja informácií o podnikaní v Európskej únii a podporných nástrojoch jeho rozvoja (inovácie,výskum).

e.) Pokračovať v spolupráci s Asociáciu výskumných organizácií ČR a využívať získané poznatky z ČR na zefektívňovanie systému riadenia a podpory aplikovaného výskumu a vývoja v SR.

 

IV. Informačná, popularizačná a organizačná činnosť

 a.) Pokračovať v informačnej činnosti o legislatívnom procese, programových smeroch, metodických smerniciach a ďalších aktivitách z oblasti vedy, techniky a inovácií, ako i z nadväzných oblastí, dôležitých pre členov ZPVVO.

b.) Podieľať sa na organizácii  akcií „Týždňa vedy na Slovensku“ a na obnovení organizovania národnej konferencie zameranej na aktuálne problémy riadenia a podpory výskumu a vývoja na Slovensku. 

c.) Iniciovať zmenu príkazu č.18/2014 ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR s cieľom dosiahnuť vyvážené udeľovanie Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu za vedu a techniku pre jednotlivé sektory vedy a techniky.

 d.) Podieľať sa na organizácii súťaže „Inovatívny čin roka“ a prezentácii výsledkov priemyselného výskumu a vývoja v rámci odborných výstav .

 

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu