Poslanie a ciele ZPVVO

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií je dobrovoľná nezisková záujmová organizácia v zmysle zákona 83/1990 Zb. Je nezávislou organizáciou, združujúcou výskumné organizácie v SR, ktorých predmetom činnosti je výskum, vývoj, vzdelávanie, certifikácia a s tým priamo súvisiace činnosti ako je projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení.

Poslaním a hlavným cieľom ZPVVO je predovšetkým:

  • obhajovať záujmy svojich členov pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy a ostatnými orgánmi a organizáciami, týkajúcimi sa prípravy strategických, koncepčných a rozvojových zámerov VaV a systému ich financovania,
  • zastupovať svojich členov pri príprave a prerokovaní výskumno-vývojových programov v rámci technickej a priemyselnej politiky s orgánmi štátnej správy,
  • koordinovať činnosť a spoluprácu s jednotlivými sektormi vedy a techniky pri príprave strategických, koncepčných a rozvojových zámerov výskumu a vývoja, koordinovať spoluprácu s príslušnými agentúrami podporujúcimi VaV pri príprave a realizácii rozhodujúcich výskumných programov, podporovať rozvoj technickej normalizácie a jej harmonizácie s EU, koordinovať rozvoj skúšobníctva, metrológie a presadzovať systémy kvality, napomáhať rozvoju medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce,
  • v spolupráci so štátnou správou a koordinačnými miestami rozvíjať nástroje a kontakty podporujúce účasť Zväzu a jeho členov v medzinárodných programoch a organizáciách,
  • zúčastňovať sa tvorby a novelizácie právnych predpisov, súvisiacich s činnosťou členov, presadzovať cez zamestnávateľské zväzy a Zväz priemyslu Slovenska rozširovanie priamych a nepriamych nástrojov štátnej podpory priemyselného výskumu a vývoja a napomáhať k zjednoteniu formulácií a cieľov formou vnútrozväzových diskusií a konferencií.

english

The ARDIO’s Mission and Goals

The Association of Research and Development Industrial Organizations is a voluntary, non-profi t, interest organization under Act No. 83/1990 Coll. It is an independent organization associating research organizations in the Slovak Republic, which are focused on research, development, education, certifi cation and directly related activities, such as design, manufacturing, assembly and operation of facilities.

The ARDIO’s mission and main goal is primarily to:

  • advocate its members’ interests during negotiations with the state administration bodies and other bodies and organizations related to the preparation of strategic, conceptual and development plans of the R&D and the system of fi nancing them,
  • represent its members within the preparation and negotiation of researchdevelopment programmes within the framework of technical and industrial policy with the state administration bodies,
  • coordinate activity and cooperation with individual sectors of science and technology within the preparation of strategic, conceptual and development plans of research and development; to coordinate cooperation with relevant agencies supporting R&D within the preparation and execution of decisive research programmes; to support the development of technical standardization and its harmonization with the EU; to coordinate the development of testing, metrology and to promote the quality systems; to support the development of international scientifi c-technical cooperation,
  • in cooperation with the state administration and coordinating bodies to develop the tools and contacts that support the Association’s and its members’ participation in international programmes and organizations,
  • participate in the preparation and amendment of legislation related to the members’ activity; to promote, through employers’ associations and the Slovak Industry Association, the expansion of direct and indirect tools of stated aid to industrial research and development and to support the unifi cation of formulations and goals in the form of intra-association discussions and conferences.

poslanie a ciele ZPVVO

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu